Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.6.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014
Ränteintäkter [från] 275 564
Räntekostnader 116 227
FINANSNETTO 158 338
(På anmodan återbetalbara kostnader) 5 9
Utdelningar [på] 1 782 1 892
Avgiftsintäkter 81 786 167 066
(Avgiftskostnader) 19 482 40 129
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 67 1 722
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 320 469
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto -10 30
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto - -
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 91 344
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar - -
Övriga rörelseintäkter 6 188 9 100
(Övriga rörelsekostnader) 3 668 7 694
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 67 227 133 128
(Administrationskostnader) 36 431 72 083
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 22 340 43 215
varav: Övriga administrationskostnader 14 091 28 867
(Avskrivningar [på]) 763 1 613
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -22 -44
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet - -
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden - -
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 130 133
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet 3 3
VINST / (-) FÖRLUST 29 929 59 346
(Bokslutsdispositioner) -150 1 545
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 5 476 10 913
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 24 603 46 888
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter -411 -671
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 24 192 46 217
“-” Inga observationer

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.6.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2014/02/spy_2014_02_2014-10-08_tau_001_sv.html