Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.9.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014 1.1.- 30.9.2014
AKTIVA . . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 68 217 99 618 112 026
Finansiella tillgångar som innehas för handel 3 342 3 163 2 002
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet - 1) 68 1 091
Finansiella tillgångar som kan säljas 5 356 10 369 10 212
Lånefordringar och kundfordringar 36 031 4 362 5 547
Investeringar som hålls till förfall 14 005 11 013 10 014
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) - - -
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) - - -
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 15 937 16 066 16 069
Materiella tillgångar 5 156 5 421 5 424
Immateriella tillgångar 10 719 14 270 13 556
Skattefordringar 2 634 1 369 1 610
Andra tillgångar 64 496 69 030 74 686
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning - 991 -
SUMMA TILLGÅNGAR 225 893 235 741 252 236
PASSIVA . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 715 251 231
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet - 2 034 2 157
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 1 052 1 220 2 021
Derivat - säkringsredovisning (skulder) - - -
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) - - -
Avsättningar 2 033 1 696 1 632
Skatteskulder 7 377 4 856 5 476
På anmodan återbetalbart aktiekapital - - -
Andra skulder 77 336 69 188 64 014
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning 2 12 19
SUMMA SKULDER 88 539 79 271 75 557
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 37 443 40 291 40 221
Överkursfond 7 830 6 484 6 484
Annat eget kapital 195 195 195
Övriga 4 604 3 276 5 404
Ackumulerat annat totalresultat 180 191 107
Ackumulerade vinstmedel 51 740 74 983 96 715
Omvärderingsreserver - - -
Andra fonder 36 341 32 028 29 934
(-) Egna aktier -978 -978 -1 181
(-) Förskottsutdelningar - - -1 199
SUMMA EGET KAPITAL 137 354 156 469 176 679
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 225 893 235 741 252 236
1) ” - “ Inga observationer

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.9.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2014/03/spy_2014_03_2015-01-08_tau_002_sv.html