Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.12.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014 1.1.- 30.9.2014 1.1.- 31.12.2014
AKTIVA . . . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 68 217 99 618 112 026 134 608
Finansiella tillgångar som innehas för handel 3 342 3 163 2 002 2 172
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet - 1) 68 1 091 1 102
Finansiella tillgångar som kan säljas 5 356 10 369 10 212 11 216
Lånefordringar och kundfordringar 36 031 4 362 5 547 2 469
Investeringar som hålls till förfall 14 005 11 013 10 014 12 110
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) - - - -
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) - - - -
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 15 937 16 066 16 069 13 656
Materiella tillgångar 5 156 5 421 5 424 5 826
Immateriella tillgångar 10 719 14 270 13 556 13 411
Skattefordringar 2 634 1 369 1 610 1 289
Andra tillgångar 64 496 69 030 74 686 94 143
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning - 991 - 1 134
SUMMA TILLGÅNGAR 225 893 235 741 252 236 293 135
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 715 251 231 217
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet - 2 034 2 157 -
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 1 052 1 220 2 021 2 777
Derivat - säkringsredovisning (skulder) - - - -
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) - - - -
Avsättningar 2 033 1 696 1 632 2 439
Skatteskulder 7 377 4 856 5 476 5 123
På anmodan återbetalbart aktiekapital - - - -
Andra skulder 77 336 69 188 64 014 91 344
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning 2 12 19 -
SUMMA SKULDER 88 539 79 271 75 557 101 924
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 37 443 40 291 40 221 36 797
Överkursfond 7 830 6 484 6 484 4 925
Annat eget kapital 195 195 195 125
Övriga 4 604 3 276 5 404 3 785
Ackumulerat annat totalresultat 180 191 107 -443
Ackumulerade vinstmedel 51 740 74 983 96 715 115 376
Omvärderingsreserver - - - -6
Andra fonder 36 341 32 028 29 934 32 853
(-) Egna aktier -978 -978 -1 181 -202
(-) Förskottsutdelningar - - -1 199 -1 999
SUMMA EGET KAPITAL 137 354 156 469 176 679 191 212
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 225 893 235 741 252 236 293 135
1) Inga observationer

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.12.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2014/04/spy_2014_04_2015-04-16_tau_002_sv.html