Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2015, tusen euro

  1.1.- 31.3.2015
Ränteintäkter [från] 354
Räntekostnader 126
FINANSNETTO 228
(På anmodan återbetalbara kostnader)
Utdelningar [på] 189
Avgiftsintäkter 102 511
(Avgiftskostnader) 25 098
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 65
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 1 143
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 86
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto
Kursdifferenser [vinst/ (-)förlust], netto 321
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar
Övriga rörelseintäkter 7 137
(Övriga rörelsekostnader) 3 804
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 82 778
(Administrationskostnader) 40 777
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 23 210
varav: Övriga administrationskostnader 17 567
(Avskrivningar [på]) 787
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -23
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 61
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet
VINST / (-) FÖRLUST 41 176
(Bokslutsdispositioner) -861
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 7 395
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 34 642
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter -237
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 34 405

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2015/01/spy_2015_01_2015-08-31_tau_001_sv.html