Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.9.2015, tusen euro (Korrigering 18.4.2016)

Korrigering 18.4.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  1.1.- 31.3.2015 1.1.- 30.6.2015 1.1.- 30.9.2015
Ränteintäkter [från] 367 622 1 074
Räntekostnader 126 286 454
FINANSNETTO 240 336 620
(På anmodan återbetalbara kostnader) - 1) - 7
Utdelningar [på] 4 032 4 203 10 975
Avgiftsintäkter 102 746 212 088 318 835
(Avgiftskostnader) 25 098 50 976 74 925
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 65 70 -30
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 1 143 4 172 4 950
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 86 34 47
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto - - 6
Kursdifferenser [vinst/ (-)förlust], netto 321 457 1 041
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar - -988 -988
Övriga rörelseintäkter 7 137 11 844 22 619
(Övriga rörelsekostnader) 3 804 10 825 19 730
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 86 868 170 415 263 412
(Administrationskostnader) 41 451 84 476 144 977
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 23 611 49 215 82 979
varav: Övriga administrationskostnader 17 840 35 261 61 998
(Avskrivningar [på]) 796 1 612 2 996
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -23 -45 -70
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet - - -
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden - - -
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 61 118 241
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet - -30 -31
VINST / (-) FÖRLUST 44 582 84 224 115 237
(Bokslutsdispositioner) -861 399 293
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 7 395 14 687 19 224
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 38 048 69 139 95 720
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter -237 - -103
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 37 811 69 139 95 616
1) Inga observationer

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.9.2015, tusen euro (Korrigering 18.4.2016) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2015/03/spy_2015_03_2015-12-17_tau_001_sv.html