Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.9.2015, tusen euro (Korrigering 18.4.2016)

Korrigering 18.4.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  1.1.- 31.3.2015 1.1.- 30.6.2015 1.1.- 30.9.2015
AKTIVA . . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 117 236 116 923 161 873
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 325 5 846 9 944
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 1 275 469 234
Finansiella tillgångar som kan säljas 22 490 17 537 20 228
Lånefordringar och kundfordringar 5 002 3 438 5 778
Investeringar som hålls till förfall 3 258 3 312 2 811
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) - 1) - 9 374
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) - - -
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 12 126 12 945 13 257
Materiella tillgångar 5 681 6 051 6 052
Immateriella tillgångar 13 568 10 099 10 597
Skattefordringar 1 208 1 511 2 272
Andra tillgångar 95 815 100 837 102 602
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning   179 850
SUMMA TILLGÅNGAR 281 984 279 148 345 872
PASSIVA . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 121 121 9 996
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet - 1 893 1 785
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 3 437 3 210 3 719
Derivat - säkringsredovisning (skulder) - - -
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) - - -
Avsättningar 1 888 1 927 1 885
Skatteskulder 7 879 6 609 6 932
På anmodan återbetalbart aktiekapital - - -
Andra skulder 103 502 75 550 80 290
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - -
SUMMA SKULDER 116 863 89 346 104 673
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 37 856 35 964 43 386
Överkursfond 7 433 3 758 2 942
Annat eget kapital 295 125 125
Övriga 3 285 3 351 5 779
Ackumulerat annat totalresultat -617 -599 -668
Ackumulerade vinstmedel 86 053 114 445 138 882
Omvärderingsreserver -2 - -44
Andra fonder 33 214 37 039 61 648
(-) Egna aktier -2 395 -4 281 -8 766
(-) Förskottsutdelningar - - -2 085
SUMMA EGET KAPITAL 165 122 189 801 241 199
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 281 985 279 148 345 871
1) Inga observationer

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.9.2015, tusen euro (Korrigering 18.4.2016) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2015/03/spy_2015_03_2015-12-17_tau_002_sv.html