Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.12.2015, tusen euro

  1.1.- 31.3.2015 1.1.- 30.6.2015 1.1.- 30.9.2015 1.1.- 31.12.2015
AKTIVA . . . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 117 236 116 923 161 873 178 022
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 325 5 846 9 944 8 481
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 1 275 469 234 14 145
Finansiella tillgångar som kan säljas 22 490 17 537 20 228 5 781
Lånefordringar och kundfordringar 5 002 3 438 5 778 3 690
Investeringar som hålls till förfall 3 258 3 312 2 811 2 147
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) - 1) - 9 374 18 474
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) - - - -
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 12 126 12 945 13 257 13 296
Materiella tillgångar 5 681 6 051 6 052 6 182
Immateriella tillgångar 13 568 10 099 10 597 11 505
Skattefordringar 1 208 1 511 2 272 3 425
Andra tillgångar 95 815 100 837 102 602 124 499
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning - 179 850 100
SUMMA TILLGÅNGAR 281 984 279 148 345 872 389 748
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 121 121 9 996 18 469
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet - 1 893 1 785 262
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 3 437 3 210 3 719 3 155
Derivat - säkringsredovisning (skulder) - - - -
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) - - - -
Avsättningar 1 888 1 927 1 885 1 454
Skatteskulder 7 879 6 609 6 932 3 171
På anmodan återbetalbart aktiekapital - - - -
Andra skulder 103 502 75 550 80 290 108 306
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
SUMMA SKULDER 116 863 89 346 104 673 134 886
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 37 856 35 964 43 386 39 429
Överkursfond 7 433 3 758 2 942 6 603
Annat eget kapital 295 125 125 125
Övriga 3 285 3 351 5 779 5 050
Ackumulerat annat totalresultat -617 -599 -668 379
Ackumulerade vinstmedel 86 053 114 445 138 882 144 314
Omvärderingsreserver -2 - -44 -146
Andra fonder 33 214 37 039 61 648 66 299
(-) Egna aktier -2 395 -4 281 -8 766 -6 692
(-) Förskottsutdelningar - - -2 085 -499
SUMMA EGET KAPITAL 165 122 189 801 241 199 254 861
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 281 985 279 148 345 871 389 747
1) Inga observationer

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.12.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2015/04/spy_2015_04_2016-04-18_tau_002_sv.html