Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2016, tusen euro

  1.1.- 31.3.2016
Ränteintäkter [från] 208
Räntekostnader 81
FINANSNETTO 127
(På anmodan återbetalbara kostnader) - 1)
Utdelningar [på] 1 940
Avgiftsintäkter 89 663
(Avgiftskostnader) 23 694
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 113
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 7
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 77
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto 23
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 17
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar -246
Övriga rörelseintäkter 6 310
(Övriga rörelsekostnader) 6 506
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 67 831
(Administrationskostnader) 47 205
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 27 648
varav: Övriga administrationskostnader 19 558
(Avskrivningar [på]) 1 034
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -25
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet -
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden -
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) -
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet -
VINST / (-) FÖRLUST 19 617
(Bokslutsdispositioner) -661
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 4 075
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 16 202
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter -
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 16 202
1) Inga observationer

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2016/01/spy_2016_01_2016-07-07_tau_001_sv.html