Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.6.2016, tusen euro

  1.1.- 31.3.2016 1.1.- 30.6.2016
Ränteintäkter [från] 208 469
Räntekostnader 81 166
FINANSNETTO 127 303
(På anmodan återbetalbara kostnader) - 1) 1
Utdelningar [på] 1 940 2 092
Avgiftsintäkter 89 663 183 073
(Avgiftskostnader) 23 694 47 472
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 113 100
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 7 179
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 77 172
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto 23 372
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 17 65
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar -246 -246
Övriga rörelseintäkter 6 310 12 170
(Övriga rörelsekostnader) 6 506 8 689
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 67 831 142 117
(Administrationskostnader) 47 205 93 785
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 27 648 54 591
varav: Övriga administrationskostnader 19 558 39 194
(Avskrivningar [på]) 1 034 2 052
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -25 -42
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet - -60
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden - -
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) - -
Andelen vinst eller (-) förlust av investeringar i dotterbolag, samföretag och intresseföretag - -
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet - -
VINST / (-) FÖRLUST 19 617 46 382
(Bokslutsdispositioner) -661 2 839
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 4 075 8 965
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 16 202 34 578
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter - -2
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 16 202 34 576
1) Inga observationer

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.6.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2016/02/spy_2016_02_2016-10-24_tau_001_sv.html