Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.6.2016, tusen euro

  1.1.- 31.3.2016 1.1.- 30.6.2016
AKTIVA . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 116 433 136 270
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 579 4 506
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 608 1 106
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 525 24 024
Lånefordringar och kundfordringar 4 820 3 697
Investeringar som hålls till förfall 2 146 1 647
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 25 675 14 330
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) - 1) -
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 13 001 13 686
Materiella tillgångar 6 247 6 437
Immateriella tillgångar 12 112 12 288
Skattefordringar 5 106 5 721
Andra tillgångar 129 091 98 857
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning 100 453
SUMMA TILLGÅNGAR 335 442 323 021
PASSIVA . .
Finansiella skulder som innehas för handel 25 997 22 839
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet - -
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 2 088 2 758
Derivat - säkringsredovisning (skulder) - -
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) - -
Avsättningar 1 064 1 719
Skatteskulder 2 187 876
På anmodan återbetalbart aktiekapital - 227
Andra skulder 99 735 75 063
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning - -
Avskrivningsdifferens 69 36
Frivilliga reserver 4 38
SUMMA SKULDER 131 144 103 555
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 39 462 40 551
Överkursfond 6 617 7 317
Annat eget kapital 125 231
Övriga 5 050 4 105
Ackumulerat annat totalresultat 220 173
Ackumulerade vinstmedel 86 656 98 920
Omvärderingsreserver -40 -176
Andra fonder 66 906 68 967
(-) Egna aktier -623 -623
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare - -
(-) Förskottsutdelningar -75 -
Minoritetsandelar (innehav utan bestämmande inflytande) - -
SUMMA EGET KAPITAL 204 298 219 465
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 335 442 323 020
1) Inga observationer

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.6.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2016/02/spy_2016_02_2016-10-24_tau_002_sv.html