Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.9.2016, tusen euro

  1.1.- 31.3.2016 1.1.- 30.6.2016 1.1.- 30.9.2016
Ränteintäkter [från] 208 469 681
Räntekostnader 81 166 250
FINANSNETTO 127 303 431
(På anmodan återbetalbara kostnader) - 1) 1 2
Dividend income 1 940 2 092 2 107
Avgiftsintäkter 89 663 183 073 276 597
(Avgiftskostnader) 23 694 47 472 71 763
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 113 100 158
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 7 179 763
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 77 172 417
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto 23 372 438
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 17 65 200
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar -246 -246 -230
Övriga rörelseintäkter 6 310 12 170 21 146
(Övriga rörelsekostnader) 6 506 8 689 12 759
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 67 831 142 117 217 501
(Administrationskostnader) 47 205 93 785 136 172
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 27 648 54 591 79 757
varav: Övriga administrationskostnader 19 558 39 194 56 415
(Avskrivningar [på]) 1 034 2 052 2 934
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -25 -42 -42
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) - -60 -50
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden - - -
(Nedskrivning eller (-)återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) - - -
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen - - -
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag - - -
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet - - .. 2)
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 19 617 46 382 92 586
(Bokslutsdispositioner) -661 2 839 4 839
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 4 075 8 965 17 717
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 16 202 34 578 70 030
Extraordinär vinst eller (-) förlust efter skatt - - -
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter - -2 -
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 16 202 34 576 70 030
1) inga observationer
2) uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Anu Karhu 029 551 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.9.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2016/03/spy_2016_03_2016-12-22_tau_001_sv.html