Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.9.2016, tusen euro

  1.1.- 31.3.2016 1.1.- 30.6.2016 1.1.- 30.9.2016
AKTIVA      
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 116 433 136 270 160 373
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 579 4 506 3 969
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 608 1 106 1 366
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 525 24 024 14 073
Lån och fordringar 4 820 3 697 7 617
Investeringar som hålls till förfall 2 146 1 647 1 647
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 25 675 14 330 30 491
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) - 1) - -
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 13 001 13 686 14 194
Materiella tillgångar 6 247 6 437 6 413
Immateriella tillgångar 12 112 12 288 12 237
Andra tillgångar 129 091 98 857 124 524
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning 100 453 170
Skattefordringar 5 106 5 721 5 731
SUMMA TILLGÅNGAR 335 442 323 021 382 805
PASSIVA      
Finansiella skulder som innehas för handel 25 997 22 839 39 770
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet - - -
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 2 088 2 758 2 362
Derivat - säkringsredovisning (skulder) - - -
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) - - -
Avsättningar 1 064 1 719 1 556
Skatteskulder 2 187 876 4 702
På anmodan återbetalbart aktiekapital - 227 61
Andra skulder 99 735 75 063 86 897
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - -
Avskrivningsdifferens 69 36 69
Frivilliga reserver 4 38 8
SUMMA SKULDER 131 144 103 555 135 425
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 39 462 40 551 40 022
Överkursfond 6 617 7 317 7 317
Annat eget kapital 125 231 125
Övrigt eget kapital 5 050 4 105 4 105
Ackumulerat annat totalresultat 220 173 918
Ackumulerade vinstmedel 86 656 98 920 133 884
Omvärderingsreserver -40 -176 -13
Andra fonder 66 906 68 967 69 313
(-) Egna aktier -623 -623 -8 217
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare - - -
(-) Förskottsutdelningar -75 0 -75
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] - - -
SUMMA EGET KAPITAL 204 298 219 465 247 380
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 335 442 323 020 382 805
1) inga observationer

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Anu Karhu 029 551 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.9.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2016/03/spy_2016_03_2016-12-22_tau_002_sv.html