Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.12.2016, tusen euro

  1.1.- 31.3.2016 1.1.- 30.6.2016 1.1.- 30.9.2016 1.1.- 31.12.2016
Ränteintäkter [från] 208 469 681 929
Räntekostnader 81 166 250 384
FINANSNETTO 127 303 431 545
(På anmodan återbetalbara kostnader) .. 1) .. .. ..
Dividend income 1 940 2 092 2 107 3 867
Avgiftsintäkter 89 663 183 073 276 597 397 135
(Avgiftskostnader) 23 694 47 472 71 763 98 592
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) .. .. 158 201
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 7 179 763 1 871
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 77 172 417 215
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto .. .. .. ..
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 17 65 200 335
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar .. .. -230 ..
Övriga rörelseintäkter 6 310 12 170 21 146 44 772
(Övriga rörelsekostnader) 6 506 8 689 12 759 17 885
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 67 831 142 117 217 501 332 990
(Administrationskostnader) 47 205 93 785 136 172 193 122
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 27 648 54 591 79 757 112 989
varav: Övriga administrationskostnader 19 558 39 194 56 415 80 134
(Avskrivningar [på]) 1 034 2 052 2 934 4 443
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) .. .. -50 506
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. .. .. ..
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. ..
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 19 617 46 382 92 586 134 048
(Bokslutsdispositioner) .. 2 839 4 839 ..
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) .. 8 965 17 717 ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 16 202 34 578 70 030 114 652
Extraordinär vinst eller (-) förlust efter skatt .. .. .. ..
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 16 202 34 576 70 030 114 638
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.12.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2016/04/spy_2016_04_2017-04-18_tau_001_sv.html