Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2017, tusen euro

  1.1.- 31.3.2017
Ränteintäkter [från] 112
Räntekostnader 74
FINANSNETTO 37
(På anmodan återbetalbara kostnader) .. 1)
Dividend income 3 132
Avgiftsintäkter 104 177
(Avgiftskostnader) 26 368
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 408
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 1 202
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 59
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto ..
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 76
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar ..
Övriga rörelseintäkter 7 557
(Övriga rörelsekostnader) 5 170
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 85 118
(Administrationskostnader) 48 328
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 29 190
varav: Övriga administrationskostnader 19 138
(Avskrivningar [på]) 1 008
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) ..
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) ..
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag ..
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 35 815
(Bokslutsdispositioner) ..
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 26 979
Extraordinär vinst eller (-) förlust efter skatt ..
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 26 979
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2017, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2017/01/spy_2017_01_2017-06-22_tau_001_sv.html