Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2017, tusen euro

  1.1.- 31.3.2017
AKTIVA .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 135 675
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 753
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 10 052
Finansiella tillgångar som kan säljas 11 100
Lån och fordringar 3 234
Investeringar som hålls till förfall 1 829
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. 1)
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 14 924
Värdepappersföretags investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag ..
Materiella tillgångar 6 012
Immateriella tillgångar 14 782
Andra tillgångar 108 367
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning ..
Skattefordringar 4 113
SUMMA TILLGÅNGAR 346 072
PASSIVA .
Finansiella skulder som innehas för handel ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 3 828
Derivat - säkringsredovisning (skulder) ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) ..
Avsättningar 6 689
Skatteskulder 3 452
På anmodan återbetalbart aktiekapital ..
Andra skulder 91 424
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning ..
Avskrivningsdifferens 33
Frivilliga reserver ..
SUMMA SKULDER 145 134
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 30 347
Överkursfond 7 317
Annat eget kapital ..
Övrigt eget kapital 3 975
Ackumulerat annat totalresultat -3 166
Ackumulerade vinstmedel 111 367
Omvärderingsreserver ..
Andra fonder 49 101
(-) Egna aktier ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare ..
(-) Förskottsutdelningar ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] ..
SUMMA EGET KAPITAL 200 940
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 346 074
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2017, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2017/01/spy_2017_01_2017-06-22_tau_002_sv.html