Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.6.2017, tusen euro

  1.1.- 31.3.2017 1.1.- 30.6.2017
AKTIVA    
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 135 675 128 926
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 753 6 388
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 10 052 9 403
Finansiella tillgångar som kan säljas 11 100 12 117
Lån och fordringar 3 234 5 003
Investeringar som hålls till förfall 1 829 1 329
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. 1) ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 14 924 15 466
Värdepappersföretags investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. ..
Materiella tillgångar 6 012 5 899
Immateriella tillgångar 14 782 15 629
Andra tillgångar 108 367 138 510
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. ..
Skattefordringar 4 113 4 071
SUMMA TILLGÅNGAR 346 072 357 948
PASSIVA    
Finansiella skulder som innehas för handel .. ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 3 828 5 867
Derivat - säkringsredovisning (skulder) .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. ..
Avsättningar 6 689 6 601
Skatteskulder 3 452 4 715
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. ..
Andra skulder 91 424 92 578
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. ..
Avskrivningsdifferens 33 31
Frivilliga reserver .. ..
SUMMA SKULDER 145 134 134 272
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 30 347 29 869
Överkursfond 7 317 3 642
Annat eget kapital .. ..
Övrigt eget kapital 3 975 3 975
Ackumulerat annat totalresultat -3 166 -2 785
Ackumulerade vinstmedel 111 367 136 598
Omvärderingsreserver .. 2 824
Andra fonder 49 101 47 388
(-) Egna aktier .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare .. ..
(-) Förskottsutdelningar .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 200 940 223 675
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 346 074 357 947
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.6.2017, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2017/02/spy_2017_02_2017-10-13_tau_002_sv.html