Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.12.2017, tusen euro

  1.1.- 31.3.2017 1.1.- 30.6.2017 1.1.- 30.9.2017 1.1.- 31.12.2017
AKTIVA        
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 135 675 128 926 137 819 187 647
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 753 6 388 6 243 5 698
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 10 052 9 403 8 216 8 913
Finansiella tillgångar som kan säljas 11 100 12 117 12 389 11 370
Lån och fordringar 3 234 5 003 4 586 5 146
Investeringar som hålls till förfall 1 829 1 329 .. 1) ..
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. .. .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 14 924 15 466 23 726 23 881
Värdepappersföretags investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. ..
Materiella tillgångar 6 012 5 899 5 786 5 932
Immateriella tillgångar 14 782 15 629 14 979 15 792
Andra tillgångar 108 367 138 510 160 871 162 743
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. ..
Skattefordringar 4 113 4 071 4 364 4 822
SUMMA TILLGÅNGAR 346 072 357 948 406 912 461 816
PASSIVA        
Finansiella skulder som innehas för handel .. .. .. ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 3 828 5 867 5 442 5 469
Derivat - säkringsredovisning (skulder) .. .. .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. .. .. ..
Avsättningar 6 689 6 601 6 960 8 535
Skatteskulder 3 452 4 715 6 177 7 871
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. ..
Andra skulder 91 424 92 578 102 411 116 095
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. ..
Avskrivningsdifferens 33 31 32 30
Frivilliga reserver .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 145 134 134 272 155 939 175 404
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 30 347 29 869 30 869 30 744
Överkursfond 7 317 3 642 3 642 3 642
Annat eget kapital .. .. .. 3 026
Övrigt eget kapital 3 975 3 975 3 975 3 285
Ackumulerat annat totalresultat -3 166 -2 785 -3 054 -4 418
Ackumulerade vinstmedel 111 367 136 598 157 118 188 604
Omvärderingsreserver .. 2 824 2 861 2 890
Andra fonder 49 101 47 388 55 456 58 893
(-) Egna aktier .. .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare .. .. .. ..
(-) Förskottsutdelningar .. .. -2 154 ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 200 940 223 675 250 973 286 412
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 346 074 357 947 406 912 461 816
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.12.2017, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2017/04/spy_2017_04_2018-04-19_tau_002_sv.html