Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.9.2018, tusen euro

  1.1.- 31.3.2018 1.1.- 30.6.2018 1.1.- 30.9.2018
AKTIVA . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 170 032 131 301 139 452
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 337 4 372 5 053
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 11 874 12 731 11 120
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 1 294 .. ..
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 6 596 7 087 4 926
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 4 261 3 514 2 396
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 24 970 30 808 18 995
Materiella tillgångar 5 963 5 854 4 499
Immateriella tillgångar 15 386 15 004 19 087
Skattefordringar 5 241 5 017 4 485
Andra tillgångar 124 381 112 956 103 652
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning 1 887 .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 382 672 337 729 338 838
PASSIVA . . .
Finansiella skulder som innehas för handel .. .. ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 7 077 9 540 ..
Derivat - säkringsredovisning (skulder) .. .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. .. ..
Avsättningar 8 640 8 713 8 248
Skatteskulder 2 219 2 720 2 006
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. ..
Andra skulder 121 788 75 962 77 959
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. ..
SUMMA SKULDER 165 408 116 307 121 876
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 31 418 30 456 26 964
Överkursfond 5 669 5 669 5 669
Annat eget kapital .. 3 026 ..
Övrigt eget kapital 1 190 1 725 2 103
Ackumulerat annat totalresultat -4 971 -4 716 -4 001
Ackumulerade vinstmedel 96 109 74 918 67 472
Uudelleenarvostus_rahastot .. .. ..
Andra fonder 61 519 66 427 56 594
(-) Egna aktier .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 23 635 46 317 63 398
(-) Förskottsutdelningar .. 2 129 ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 217 265 221 422 216 962
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 382 673 337 729 338 838
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.9.2018, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2018/03/spy_2018_03_2018-12-18_tau_002_sv.html