Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.12.2019, tusen euro

  1.1.- 31.3.2019 1.1.- 30.6.2019 1.1.- 30.9.2019 1.1.- 31.12.2019
AKTIVA . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 118 776 121 882 139 649 178 422
Finansiella tillgångar som innehas för handel 14 797 15 746 16 351 15 484
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 8 616 5 823 0 11 416
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 1 479 1 267 1 268 0
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 2 041 2 083 0 2 446
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 15 739 16 070 0 13 165
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 0 0 0 0
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 0 0 0 0
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 15 969 19 483 19 777 25 766
Materiella tillgångar 4 660 6 169 6 081 6 051
Immateriella tillgångar 18 420 18 815 17 876 17 552
Skattefordringar 6 628 8 118 6 839 4 950
Andra tillgångar 98 647 99 324 107 328 128 105
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning 0 0 0 0
SUMMA TILLGÅNGAR 307 427 320 302 342 573 404 468
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 0 0 0 0
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 0 0 0 0
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 0 1 655 1 664 1 635
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 0 0 0 0
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 0 0 0 0
Avsättningar 7 254 7 794 8 995 7 588
Skatteskulder 3 020 3 821 3 833 5 531
På anmodan återbetalbart aktiekapital 0 0 0 0
Andra skulder 96 219 78 279 82 941 109 048
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning 0 0 0 0
SUMMA SKULDER 113 817 104 763 107 754 130 615
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 24 525 24 646 25 134 23 720
Överkursfond 5 669 5 669 5 669 5 669
Annat eget kapital 0 0 0 991
Övrigt eget kapital 1 590 1 590 985 4 987
Ackumulerat annat totalresultat 4 796 5 890 5 245 7 523
Ackumulerade vinstmedel 82 312 80 508 77 642 80 521
Uudelleenarvostus_rahastot 0 0 0 0
Andra fonder 61 099 66 298 70 625 76 234
(-) Egna aktier 0 0 0 0
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 13 020 32 619 50 820 77 982
(-) Förskottsutdelningar 0 0 0 0
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] 0 0 0 0
SUMMA EGET KAPITAL 193 609 215 539 234 819 273 854
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 307 426 320 302 342 573 404 469

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 16.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.12.2019, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2019/04/spy_2019_04_2020-04-16_tau_002_sv.html