Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2020, tusen euro

  1.1.- 31.3.2020
Ränteintäkter [från] 112
(Räntekostnader) 239
FINANSNETTO -127
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) ..
Dividendinkomst 1 281
Avgiftsintäkter 111 340
(Avgiftskostnader) 38 611
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) ..
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto ..
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto ..
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto 632
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto ..
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -64
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto ..
Övriga rörelseintäkter 7 029
(Övriga rörelsekostnader) 5 032
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 76 377
(Administrationskostnader) 47 276
varav: (Personalkostnader) 27 473
varav: (Övriga administrationskostnader) 19 803
(Avskrivningar [på]) 1 038
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) ..
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) ..
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 27 816
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 10 671
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 17 146
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 17 130

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2020, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2020/01/spy_2020_01_2020-08-13_tau_001_sv.html