Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.6.2020, tusen euro

  1.1.- 31.3.2020 1.1.- 30.6.2020
AKTIVA . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 142 711 155 321
Finansiella tillgångar som innehas för handel 3 506 1 897
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet .. 1) 2) ..
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. ..
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat .. ..
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde .. ..
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 26 000 29 072
Materiella tillgångar 6 286 6 400
Immateriella tillgångar 16 907 16 329
Skattefordringar 5 608 6 874
Andra tillgångar 99 033 93 857
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 336 372 337 675
PASSIVA . .
Finansiella skulder som innehas för handel .. ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 1 626 1 649
Derivat - säkringsredovisning (skulder) .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. ..
Avsättningar 5 241 8 380
Skatteskulder 4 024 4 538
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. ..
Andra skulder 98 003 86 908
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. ..
SUMMA SKULDER 111 369 103 093
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 24 912 24 912
Överkursfond 5 669 5 669
Annat eget kapital .. ..
Övrigt eget kapital 4 987 4 987
Ackumulerat annat totalresultat 9 238 6 974
Ackumulerade vinstmedel 83 935 79 244
Uudelleenarvostus_rahastot .. ..
Andra fonder 78 630 79 402
(-) Egna aktier .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 17 192 32 786
(-) Förskottsutdelningar .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 225 004 234 581
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 336 373 337 674
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.6.2020, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2020/02/spy_2020_02_2020-10-15_tau_002_sv.html