Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.12.2020, tusen euro

  1.1.- 31.3.2020 1.1.- 30.6.2020 1.1.- 30.9.2020 1.1.- 31.12.2020
AKTIVA . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 142 711 155 321 176 692 174 306
Finansiella tillgångar som innehas för handel 3 506 1 897 3 296 .. 1) 2)
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 6 279 4 352 3 388 3 271
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. .. ..
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 17 206 17 819 17 791 19 984
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 12 064 4 814 5 287 1 180
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. .. .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 26 000 29 072 32 144 36 479
Materiella tillgångar 6 286 6 400 6 253 6 020
Immateriella tillgångar 16 907 16 329 15 665 15 477
Skattefordringar 5 608 6 874 7 704 4 648
Andra tillgångar 99 033 93 857 117 959 156 811
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 336 372 337 675 387 075 419 674
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel .. .. .. ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 1 626 1 649 1 632 1 577
Derivat - säkringsredovisning (skulder) .. .. .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. .. .. ..
Avsättningar 5 241 8 380 9 844 1 809
Skatteskulder 4 024 4 538 8 592 12 406
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. ..
Andra skulder 98 003 86 908 99 688 113 265
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 111 369 103 093 121 193 131 097
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 24 912 24 912 24 913 23 283
Överkursfond 5 669 5 669 5 669 4 969
Annat eget kapital .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 4 987 4 987 10 900 15 034
Ackumulerat annat totalresultat 9 238 6 974 5 963 6 619
Ackumulerade vinstmedel 83 935 79 244 80 041 69 975
Omvärderingsreserver .. .. .. ..
Andra fonder 78 630 79 402 72 736 70 279
(-) Egna aktier .. .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 17 192 32 786 65 130 102 096
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 225 004 234 581 265 882 288 577
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 336 373 337 674 387 075 419 674
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 22.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.12.2020, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2020/04/spy_2020_04_2021-04-22_tau_002_sv.html