Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Fordonskilometer

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av ett vägmotorfordon en kilometer.

Gata

En gata är en i enlighet med stadsplanen byggd väg som underhålls av kommunen och som löper igenom en stad eller annan tätort.

Genomsnittlig dygnstrafik

Antal passerande motorfordon vid en viss vägpunkt per år dividerat med 365.

Landsväg

Allmän väg som underhålls av staten. Landsvägar indelas efter sin betydelse i huvudvägar, stamvägar, regionala vägar och förbindelsevägar.

Motorväg

En motorväg är en väg som gör det möjligt att röra sig snabbt och som endast är avsedd för motorfordonstrafik. På en motorväg har de olika körriktningarna fysiskt åtskilts från varandra, och motorvägen korsar inte i samma plan med andra trafikleder.

Personkilometer

Personkilometer (passenger-kilometre) är en måttenhet som beskriver personers transportarbete med något kommunikationsmedel. Det kan röra sig om personbil, buss, tåg, fartyg, flygplan eller vilket kommunikationsmedel som helst som är lämpat för persontransport. Om två personer färdas fem kilometer med ett kommunikationsmedel är antalet personkilometer tio. Transportarbetet multiplicerat med det genomsnittliga passagerartalet.

Persontrafikarbete

Antalet kilometer som ett personantal totalt inom en viss tidsenhet, vanligen ett år, färdas. Enhet personkilometer.

Privat väg

Väg som ägs och underhålls av en annan aktör än offentliga myndigheter.

Trafikarbete

Antalet kilometer som ett bestämt fordonsslag eller en definierad undergrupp sammanlagt har kört under en viss tidsperiod, vanligen ett år.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vägstatistik [e-publikation].
ISSN=2670-3378. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tiet/kas_sv.html