Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.3.2016

Den ekonomiska utsattheten har minskat mest bland personer i pensionsåldern

Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik har den ekonomiska utsattheten minskat mest bland befolkningen som fyllt 65 år jämfört med år 2007. Bland 65–74-åringarna sjönk låginkomstgraden från 16,6 procent till 8,1 procent fram till år 2014. Låginkomstgraden sjönk betydligt också bland dem som fyllt 75 år, men var fortfarande hög, dvs. 22,2 procent år 2014. Avvikande från andra åldersgrupper blev ekonomisk utsatthet vanligare bland ungdomar jämfört med år 2007, då ökningen av inkomstskillnaderna och den ekonomiska utsattheten avstannade bland hela befolkningen.

Förändring av låginkomstgraden mellan åren 2007 och 2014 efter ålder, procentenheter

Förändring av låginkomstgraden mellan åren 2007 och 2014 efter ålder, procentenheter

Något över en tredjedel av personerna med låga inkomster som fyllt 65 år är pensionerade från arbetaryrken, en fjärdedel tidigare lägre tjänstemän och något under en fjärdedel tidigare lantbruksföretagare. Det finns dock många som har låga inkomster bland tidigare lantbruksföretagare: 46 procent av dem som fyllt 75 år och 21,4 procent av 65–74-åringarna. Andelen pensionärer som får annan pension än arbetspension bland alla dem som fyllt 65 år är liten, vilket innebär att denna grupps andel av pensionärerna med låga inkomster också är liten, dvs. under 4 procent. I den här gruppen som i huvudsak får folkpension eller familjepension är dock låginkomstgraden hög, 29 procent.

Bland åldersgrupperna var låginkomstgraden högst bland 18–24-åringarna, av vilka 29,7 procent var låginkomsttagare år 2014. Av låginkomsttagarna i denna åldersgrupp var två av tre studerande. Låginkomstgraden bland 25–34-åringarna har ökat med nästan fyra procentenheter, dvs. relativt sett mest av alla åldersgrupper jämfört med år 2007. Av låginkomsttagarna i åldern 25–34 år är 30 procent studerande och 28,8 procent arbetslösa.

Den ekonomiska utsattheten bland unga i åldern 18–24 år är i genomsnitt djupare än jämfört med andra. Av de 18–24-åringar som underskrider den låginkomstgräns som vanligtvis används (60 % av medianinkomsterna) är en tredjedel låginkomsttagare också mätt med den allra striktaste gränsen, dvs. 40 procent år 2014 (tabell). Låginkomsttagare som fyllt 65 år befinner sig däremot ofta nära låginkomstgränsen på 60 procent, dvs. bland dem vars inkomster var 50–59 procent av den nationella medianinkomsten.

Tabell. Antalet låginkomsttagare i olika punkter i låginkomstfördelningen efter personens ålder år 2014

  Inkomsterna under
40 % av medianen
Inkomsterna 40–49 %
av medianen
Inkomsterna 50–59 %
av medianen
Alla
låginkomsttagare
Andelen
låginskomsttagare
Alla personer 126 000 162 000 386 000 674 000 12,5
0-17-åringar 16 000 21 000 71 000 108 000 10,0
18-24-åringar 46 000 43 000 45 000 134 000 29,7
25-34-åringar 21 000 25 000 42 000 88 000 12,8
35-49-åringar 10 000 23 000 52 000 85 000 8,4
50-64-åringar 25 000 27 000 57 000 109 000 9,8
65-74-åringar .. .. 49 000 49 000 8,0
75 år fyllda .. 24 000 78 000 102 000 22,2

Till låginkomsttagare räknas de personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet 1) är under 60 procent av den nationella medianinkomsten. Låginkomstgränsen var 14 300 euro om året i enpersonshushåll, dvs. 1 190 euro i månaden år 2014. Med inkomster avses penninginkomster efter skatt, som består av arbets- och kapitalinkomster samt inkomstöverföringar.

När det gäller gruppen som befinner sig nära låginkomstgränsen är inkomsterna minst 11 910 euro, men under 14 300 euro om året (990–1 190 euro i månaden). Till gruppen med de allra lägsta inkomsterna (under 40 % av medianinkomsterna) räknas personer vars hushålls disponibla penninginkomster är under 9 530 euro om året, dvs. under 794 euro i månaden per konsumtionsenhet. Den mittersta gruppen av låginkomsttagare, vars inkomster är 40–49 procent av den nationella medianinkomsten placerar sig mellan dessa inkomstgrupper. Inkomsterna per konsumtionsenhet bland dem som hör till gruppen är minst 9 530 euro, men under 11 910 euro om året (794–990 euro i månaden).


1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan ett hushåll som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år tillsammans bildar 1,8 konsumtionsenheter.

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Låg inkomst 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2014/01/tjt_2014_01_2016-03-18_tie_001_sv.html