Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.3.2018

En tredjedel av låginkomsttagarna är unga vuxna

Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik har andelen 18–34-åringar av låginkomsttagarna ökat klart under de senaste åren. År 2007 var omkring en fjärdedel av låginkomsttagarna unga vuxna, men andelen har ökat till ungefär en tredjedel fram till år 2016. Andelen 35–49-åringar av låginkomsttagarna har minskat stadigt under hela 2000-talet. Av dem som underskrider låginkomstgränsen är också färre än tidigare i pensionsåldern. År 2016 var denna andel något över en femtedel av låginkomsttagarna.

Låginkomsttagarnas åldersstruktur åren 2000–2016

Låginkomsttagarnas åldersstruktur åren 2000–2016

År 2016 var antalet låginkomsttagare totalt 623 000, dvs. 11,5 procent av hushållsbefolkningen. År 2016 var antalet låginkomsttagare i åldern 18–34 år 196 000. Av dem var 58 procent studerande. Det fanns 74 000 låginkomsttagare i åldern 35–49 år och av dem var ungefär 40 procent arbetslösa. Låginkomsttagarna som hade fyllt 65 år, dvs. ungefär 140 000 personer, var nästan alla pensionärer. Låginkomsttagarna är allt oftare studerande, arbetslösa och andra icke-sysselsatta, eftersom deras andel av låginkomsttagarna har ökat i synnerhet efter år 2010 och andelen sysselsatta och pensionärer har minskat.

Låginkomsttagare som fyllt 65 år befinner sig ofta nära låginkomstgränsen på 60 procent, dvs. bland dem vars inkomster var 50–59 procent av den nationella medianinkomsten. Unga vuxna med låga inkomster befinner sig däremot i genomsnitt längre från låginkomstgränsen än andra åldersgrupper. Av de 18–34-åringar som underskrider den låginkomstgräns som vanligtvis används (60 % av medianinkomsterna) är ungefär 30 procent låginkomsttagare också mätt med den allra lägsta gränsen, dvs. 40 procent år 2016.

Antalet låginkomsttagare i olika punkter i låginkomstfördelningen efter personens ålder år 2016

  Inkomsterna under
40 % av medianen
Inkomsterna 40–49 %
av medianen
Inkomsterna 50–59 %
av medianen
Alla
låginkomsttagare
Andelen
låginskomsttagare
Alla personer 102 000 124 000 357 000 623 000 11,5
0-17-åringar 10 000 33 000 67 000 110 000 10,2
18-24-åringar 38 000 36 000 39 000 113 000 26,2
25-34-åringar 20 000 25 000 38 000 83 000 12,0
35-49-åringar 8 000 19 000 47 000 74 000 7,5
50-64-åringar 21 000 27 000 54 000 102 000 9,3
65-74-åringar .. .. .. 46 000 7,2
75 år fyllda .. 19 000 74 000 93 000 19,2
1) .. = Uppgift för osäker för att anges.

Till låginkomsttagare räknas de personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet 1) är under 60 procent av den nationella medianinkomsten. Låginkomstgränsen var 14 430 euro om året i enpersonshushåll, dvs. 1 200 euro i månaden år 2016. Med inkomster avses penninginkomster efter skatt, som består av arbets- och kapitalinkomster samt inkomstöverföringar.

När det gäller gruppen som befinner sig nära låginkomstgränsen är inkomsterna minst 12 020 euro, men under 14 430 euro om året (1 000–1 200 euro i månaden). Till gruppen med de allra lägsta inkomsterna (inkomsterna under 40 % av medianen) räknas personer vars hushålls disponibla penninginkomster är under 9 620 euro om året, dvs. under 800 euro i månaden per konsumtionsenhet. Den mittersta gruppen av låginkomsttagare, vars inkomster är 40–49 procent av den nationella medianinkomsten placerar sig mellan dessa inkomstgrupper. Inkomsterna per konsumtionsenhet bland dem som hör till gruppen är minst 9 620 euro, men under 12 020 euro om året (800–1 000 euro i månaden).

Antalet låginkomsttagare har reviderats efter publiceringen av de preliminära uppgifterna i december 2017. Enligt de preliminära uppgifterna var antalet låginkomsttagare 637 000 år 2016, men har preciserats till 623 000. Till följd av att de preliminära uppgifterna preciserades sjönk antalet låginkomsttagare från år 2015 till år 2016 med ungefär 0,2 procentenheter, dvs. med omkring 11 000 personer. Uppgifterna har preciserats på grund av en metodändring som gäller viktkoefficienterna, med vilka resultaten generaliseras på hela befolkningens nivå. I och med ändringen tar viktkoefficienterna befolkningens utbildningsfördelning bättre än tidigare i beaktande. Mera information om ändringens inverkan på resultaten i statistiken finns i detta offentliggörandes kvalitetsbeskrivning (på finska och på engelska).


1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan ett hushåll som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år tillsammans bildar 1,8 konsumtionsenheter.

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 02.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Låg inkomst 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2016/01/tjt_2016_01_2018-03-02_tie_001_sv.html