Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2018

118 miljoner EU-medborgare riskerar fattigdom eller social utestängning

Totalt 23,5 procent av medborgarna i Europeiska unionens 28 medlemsländer levde under risk för fattigdom eller social utestängning år 2015. I Finland berörde risken 16,6 procent av hushållsbefolkningen, omkring 896 000 personer. Uppgifterna framgår av EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor, där uppgifterna om Finland baserar sig på material från Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Befolkningsandel som riskerar fattigdom eller social utestängning (AROPE) i Europa år 2015

Befolkningsandel som riskerar fattigdom eller social utestängning (AROPE) i Europa år 2015
Källa: Eurostat, EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor (EU-SILC 2016, referensår för inkomster 2015, för Förenade kungariket år 2016). Uppgifterna presenteras enligt det år då inkomsterna förvärvats, men på Eurostats sidor finns de enligt datainsamlingsår (inkomstår +1). Uppgifterna har tagits ut 25.4.2018.

I Europa var risken för fattigdom eller social utestängning störst i Makedonien, Bulgarien, Rumänien och Serbien, minst på Island. Finlands andel är den fjärde lägsta. De som lever under risk för fattigdom eller social utestängning är låginkomsttagarna, materiellt fattiga personer eller personer som bor i undersysselsatta hushåll. I merparten av länderna är låginkomsttagarnas ekonomiska utsatthet allmännast av dessa. År 2015 hörde 17,3 procent av befolkningen i EU:s medlemsländer till låginkomsthushåll.

För Finlands del finns uppgifter om risken för fattigdom eller social utestängning redan tillgängliga för år 2016. Av befolkningen levde 15,7 procent, dvs. 849 000 personer, under risk för fattigdom eller social utestängning. Andelen är den lägsta under den 11-åriga referensperioden. Andelen personer som har risk för fattigdom eller social utestängning har varierat i Finland mellan 15,7 och 17,9 procent under åren 2005–2016. Av andelen personer som lever under risk för fattigdom eller social utestängning i Finland förklaras största delen av ekonomisk utsatthet: omkring tre av fyra är låginkomsttagare.

Befolkningsandel som riskerar fattigdom eller social utestängning i Finland åren 2005–2016

 Befolkningsandel som riskerar fattigdom eller social utestängning i Finland åren 2005–2016
Källa: Eurostat, EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor (EU-SILC). Uppgifterna presenteras enligt det år då inkomsterna förvärvats, men på Eurostats sidor finns de enligt datainsamlingsår (inkomstår +1).

Den s.k. AROPE-indikatorn (At Risk of Poverty or Social Exclusion) som mäter risken för fattigdom eller social utestängning är en del av uppföljningen av målen för Europa 2020-strategin. Syftet med denna är att minska antalet personer som riskerar fattigdom eller social utestängning i EU med 20 miljoner fram till år 2020 då man jämför med år 2008, då 116 miljoner människor riskerade fattigdom eller social utestängning. För att uppnå målet i jämförelse med år 2015 förutsätts att omkring 22 miljoner människor lyfts ur risken för fattigdom eller social utestängning. Finlands nationella mål är att minska antalet personer som lever under risk för fattigdom eller social utestängning till omkring 770 000, dvs. 150 000 färre än år 2008. Jämfört med nivån år 2016 (849 000) förutsätts alltså ännu att omkring 80 000 personer lyfts ur risken för fattigdom eller social utestängning för att målet ska uppnås.

Låginkomstagare är personer som bor i hushåll vars inkomster per konsumtionsenhet är mindre än 60 procent av den nationella medianinkomsten. Undersysselsatta personer är alla under 60 år som hör till hushåll, vars arbetsinsats är mindre än 20 procent av hushållets möjliga arbetsinsats under undersökningsåret. Med möjlig arbetsinsats avses de sammanlagda teoretiska arbetsmånaderna per år för hushållets medlemmar i åldern 18–59 år (exkl. osjälvständiga ungdomar i åldern 18–24 år). Med personer som lever i allvarlig materiell fattigdom avses de vars hushåll inte har råd med minst fyra av de nio poster som finns med i måttet på allvarlig materiell fattigdom. Posterna är upplevelse av betalningssvårigheter, svårigheter att klara av oväntade utgifter eller att hushållet inte har råd med telefon, tvättmaskin, television, bil, proteinbaserad måltid varannan dag, en veckas semester per år utanför hemmet eller tillräcklig värme i bostaden.


Källa: Inkomstfördelningstatistik 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408, Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 24.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Inkomstskillnader (internationell jämförelse 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2016/04/tjt_2016_04_2018-05-24_tie_001_sv.html