Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.3.2019

Hushåll med pensionerade högre tjänstemän är välbeställda

Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik var antalet pensionärshushåll i Finland 920 000 år 2017, vilket redan är en tredjedel av landets alla hushåll. Variationen i inkomster bland pensionärshushållen är stor. De klart högsta inkomsterna hade hushållen med pensionerade högre tjänstemän. Av sysselsatta aktiva hushåll fick endast hushållen med högre tjänstemän och företagare mer inkomster än dessa pensionärshushåll. De lägsta inkomsterna av pensionärshushåll hade hushåll bestående av tidigare jordbrukare och pensionärer som lever på folkpension.

Pensionärshushållens medianinkomster efter referenspersonens socioekonomiska grupp åren 1995–2017, euro i 2017 års penningvärde

Pensionärshushållens medianinkomster efter referenspersonens socioekonomiska grupp åren 1995–2017, euro i 2017 års penningvärde
Inkomstbegreppet den ekvivalerade disponibla penninginkomsten per hushåll, median. Ekvivalerad inkomst är hushållets disponibla penninginkomst dividerad med hushållets konsumtionsenhetstal. Hushållets referensperson är i regel den person som har de högsta inkomsterna i hushållet. Pensionärshushållets socioekonomiska ställning bestäms på basis av referenspersonens ekonomiska verksamhet före pensioneringen.

Medianen av hushållens ekvivalerade disponibla penninginkomst var 23 000 euro år 2017. Bland pensionärshushållen var motsvarande inkomst 19 000 euro. Av alla pensionärshushåll har hushållen med pensionerade högre tjänstemän den högsta medianinkomsten, år 2017 var den 28 000 euro. Till den här gruppen hörde drygt 130 000 hushåll med sammanlagt 210 000 personer.

Att de hushåll som består av pensionerade högre tjänstemän hade klart högre inkomster än andra pensionärer förklaras i första hand av deras goda inkomstpension. Dessutom ökade deras inkomster i någon mån av inkomster från marknaden av vilka de mest betydande var kapitalinkomster i anslutning till förmögenhet.

Av pensionärshushållen hade hushållen med pensionerade lantbruksföretagare de lägsta inkomsterna. Deras ekvivalerade medianinkomst uppgick år 2017 till 14 900 euro. Bara något större inkomster hade de pensionärshushåll där hushållens referensperson får annan pension än arbetspension (övriga pensionärer). Medianinkomsten för dessa som främst lever på folk- och garantipension var 15 100 euro. Båda ovan angivna pensionärsgrupper med låga inkomster är ganska små eftersom antalet hushåll med pensionerade lantbruksföretagare var drygt 60 000 år 2017 och antalet andra pensionärshushåll omkring 27 000. Totalt hörde 120 000 personer till dessa pensionärshushåll med de lägsta inkomsterna.

Antalet pensionärshushåll efter referenspersonens socioekonomiska grupp år 2017

Antalet pensionärshushåll efter referenspersonens socioekonomiska grupp år 2017

Den största gruppen av pensionärshushållen är pensionerade arbetarhushåll. Deras antal var 335 000. I denna grupp var den ekvivalerade medianinkomsten 17 800 euro. Den näst största pensionärsgruppen är hushåll med pensionerade lägre tjänstemän. Deras antal var 290 000 och deras medianinkomst 19 400 euro. Antalet pensionerade företagarhushåll (exkl. lantbruksföretagare) var 73 000 och gruppens medianinkomst 18 500 euro.

Ovan nämnda granskningar har gjorts med hjälp av medianen för de ekvivalerade disponibla penninginkomsterna. I enpersonshushåll är den ekvivalerade medianinkomsten densamma som hushållets medianinkomst. I övriga hushåll fås hushållets medianinkomst genom att multiplicera den ekvivalerade medianinkomsten med hushållets konsumtionsenhetstal.


Källa: Inkomstfördelningstatistik 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 08.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Låg inkomst 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2017/02/tjt_2017_02_2019-03-08_tie_001_sv.html