Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2021

Antalet ekonomiskt utsatta minskade år 2020

Antalet relativt ekonomiskt utsatta minskade år 2020. Antalet ekonomiskt utsatta uppgick till 678 800 personer, dvs. 12,5 procent av bostadsbefolkningen. Året innan var antalet 721 100, dvs. 13,4 procent av bostadsbefolkningen. Uppgifterna baserar sig på totalmaterialet i Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Antal låginkomsttagare sammanlagt och antal barn i bostadshushåll med låga inkomster 2010-2020

Antal låginkomsttagare sammanlagt och antal barn i bostadshushåll med låga inkomster 2010-2020
Inkomstbegrepp: Bostadshushållets ekvivalerade disponibla penninginkomst (inkl. realisationsvinst). Källa: Inkomstfördelningsstatistikens totalmaterial

Antalet ekonomiskt utsatta barn var 114 300 år 2020, medan antalet året innan var 128 100. Andelen ekonomiskt utsatta barn av alla barn minskade från 12,4 procent till 11,1 procent. Mest minskade den ekonomiska utsattheten bland 0–3-åringar, som sjönk från 15,4 procent till 13,4 procent.

Den ekonomiska utsattheten minskade i alla åldersgrupper utom bland unga i 20-årsåldern. Bland 20–23-åringarna ökade låginkomstgraden från 33,3 procent till 35,1 procent. Relativt sett minskade den ekonomiska utsattheten mest bland personer över 80 år. Den ekonomiska utsattheten bland de allra äldsta, dvs. de som fyllt 88 år, minskade med 3,5 procentenheter. Trots minskningen är låginkomstgraden i åldersgruppen den högsta efter de ungas, 26,9 procent. – Uppgifterna om ekonomisk utsatthet efter åldersgrupp finns i inkomstfördelningsstatistikens databastabell .

Den ekonomiska utsattheten beskriver relativa inkomstskillnader mellan medel- och låginkomsttagare, vilket innebär att utvecklingen av ekonomisk utsatthet beror på låginkomstbostadshushållens egen inkomstutveckling, men också på utvecklingen av medianinkomsten. Relativt sett är sådana personer låginkomsttagare vars bostadshushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet 1) är under 60 procent av hela bostadsbefolkningens medianinkomst för året i fråga.

Medianen för bostadshushållens disponibla penninginkomster (inkl. försäljningsvinster) var 26 227 euro per konsumtionsenhet år 2020, medan den året innan var 26 180 euro (i 2020 års pengar). Ett bostadshushåll ansågs som ekonomiskt utsatt, om inkomsterna var högst 15 736 euro per konsumtionsenhet år 2020.

Tidigare år har det urvalsbaserade materialet använts som primär uppgiftskälla för inkomstfördelningsstatistikens publikationer om ekonomisk utsatthet. Vid publiceringen av de senaste uppgifterna om ekonomisk utsatthet används dock i fortsättningen i första hand uppgifter som baserar sig på totalmaterial. Totalmaterialet möjliggör granskning av ekonomisk utsatthet på noggrannare befolkningsgrupps- och områdesnivåer än urvalsmaterialet. När det gäller användningen på nationell nivå är totalmaterialet också den huvudsakliga informationskällan för att beskriva inkomstskillnaderna. Ändringen förenhetligar helhetsbilden av inkomstskillnaderna.

Urvalsbaserade uppgifter om ekonomisk utsatthet och uppgifternas långa tidsserier med olika inkomstbegrepp finns dock fortfarande tillgängliga i inkomstfördelningsstatistikens databastabeller. Uppgifterna i urvalsmaterialet är också internationellt jämförbara. Också antalet ekonomiskt utsatta, beräknat på basis av urvalsmaterialet, minskade år 2020 och uppgick till 594 000 personer, dvs. 10,9 procent av hushållsbefolkningen.

Fler personer som helt och hållet är beroende av grundskydd än året innan

Antalet personer som helt var beroende av grundskydd ökade år 2020. Totalt var 261 500 personer helt beroende av grundskyddet, medan antalet året innan var 235 400. Av barnen var 56 200 helt beroende av grundskydd, medan antalet året innan var 52 000. År 2020 var 4,8 procent av bostadsbefolkningen helt beroende av grundskyddet och 5,5 procent av barnen. Personer som helt och hållet är beroende av grundskyddet är personer vars bostadshushålls bruttoinkomster till över 90 procent består av grundskyddsförmåner. Mer information om dem som är beroende av grundskyddet finns i inkomstfördelningsstatistikens databastabeller .

Antal personer helt beroende av grundtrygghet efter ålder 2010–2020

Antal personer helt beroende av grundtrygghet efter ålder 2010–2020

Till grundskyddsförmånerna hör grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd inom utkomstskyddet för arbetslösa (inkl. integrationsstöd), sjuk- och föräldradagpenning, stöd för hemvård, underhållsstöd, barnbidrag, ålders-, invalid- och familjepensioner som betalats i form av folkpension, garantipensioner (2011–), Fpa:s rehabiliteringspenning, handikappbidrag, bostadsbidrag, utkomststöd, studiepenning samt vissa andra sociala understöd (bl.a. militärunderstöd).


1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett bostadshushåll eller hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett bostadshushåll/hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan ett hushåll som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år bildar tillsammans 1,8 konsumtionsenheter.

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2020/03/tjt_2020_03_2021-12-16_tie_001_sv.html