Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen

Den nya skattekontolagen som trädde i kraft år 2010 ändrar innehållet, leveranstiden och täckningen ifråga om det skatteförvaltningsmaterial som används i produktionen av omsättningsindexen. Företagens alla skatter som betalas på eget initiativ deklareras på en periodskattedeklaration för januari 2010. Den ersätter det tidigare använda betalningsövervakningsmaterialet. På grund av reformen får periodskattematerialet nya variabler, gamla försvinner och vissa uppgiftskällor ändras. En del av de små företagen har rätt till förlängda kvartalsvisa eller årliga deklarationsperioder. Företag med en årlig omsättning på 25 001-50 000 euro har rätt till en kvartalsvis övervakning och företag med en omsättning på mindre än 25 001 euro har rätt till en årsvis övervakning.

Merparten av materialet erhålls fortfarande på månadsbasis på så sätt att omkring 99-100 procent av värdet av både omsättningen och lönesumman erhålls månatligen. Sett till antalet erhålls månatligen uppgifter från mer än 90 procent av företag. Resterande uppgifter fås från företag som är med i datainsamlingar som inte görs så frekvent. Dessa företag som lämnar uppgifter kvartals- och årsvis estimeras i statistikproduktion till månadsnivå. Enligt vår utredning påverkar de genomförda ändringarna i det nya periodskattematerialet inte nämnvärt kvaliteten på och exaktheten i de producerade konjunkturindikatorerna. Genom att säkerställa kvaliteten på materialet och utveckla analysverktygen för statistikproduktionen försöker man säkerställa konjunkturinformationens fortsatt goda kvalitet. Under övergångsperioden i början av år 2010 kan tidsserierna för omsättningsindexen komma att revideras i de följande publiceringarna på grund av förändringarna i materialet. §%£ad§%£


Senast uppdaterad 28.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/tlv_2010-04-28_uut_001_sv.html