Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Preliminära uppgifter om förändringar i volymindexet för industriproduktionen

Fr.o.m. publiceringen av volymindexet för industriproduktionen 8.3.2019 genomförs ändringar i statistiken med vilka man förbättrar kvaliteten på statistiken och koherensen med nationalräkenskaperna.

Volymindexet för industriproduktionen kompletteras med användningen av värdeuppgifter. Värdeuppgifterna fås till största delen från materialet för omsättningsindexet för industrin. I datainsamlingen för volymindexet görs en minskning av företag eller arbetsställen från omkring 800 företag eller arbetsställen till 400.

Värdeuppgifterna för volymindexet för industriproduktionen har hittills deflaterats med hjälp av producentpriser för industrin. Fr.o.m. uppgifterna för januari används som deflatorer uppgifter som är gemensamma med nationalräkenskaperna. Deflatorerna ifråga beräknas på varunivå. De är mer detaljerade än de nuvarande och beaktar också förändringar av priserna på de företags biprodukter som har klassificerats till näringsgrenen.

Statistiken räknas på så sätt att man på 3-siffernivå huvudsakligen använder antingen värde- eller volymuppgifter. Hittills har man vid beräkningen inom varje näringsgren använt både volym- och värdeuppgifter. En ökad användning av deflaterade omsättningsuppgifter möjliggör snabbare omsättningsuppgifter. Uppgifterna kan produceras inom tidtabellerna för publiceringen av volymindexet för industriproduktionen, dvs. med omkring 40 dagars eftersläpning.

Samtidigt byts de näringsgrensvisa förädlingsvärdevikterna och de stratumvisa bruttovärdevikterna för att motsvara situationen år 2017. Dessutom uppdateras säsongrensningsmodellerna. Dessa uppdateringar orsakar förändringar också i uppgifterna för de tidigare månaderna och åren.

I samband med uppgifterna om volymindexet för januari publiceras metod- och kvalitetsbeskrivningarna, där det finns mer detaljerade uppgifter om de nämnda ändringarna.

Tabellen nedan presenterar förädlingsvärdeandelar efter näringsgren för åren 2015, 2016 och 2017 av förädlingsvärdet för hela industrin (BCD).

Tabell 1. Förädlingsvärdeandelar inom industrin åren 2015, 2016 och 2017

TOL 2008 Förädlingsvärdeandel 2015 (%) Förädlingsvärdeandel 2016 (%) Förädlingsvärdeandel 2017 (%)
Hela industrin (BCD) 100 100 100
Utvinning av mineral (B) 1,6 1,9 2,6
Tillverkning (C) 88,6 86,7 86,5
Livsmedelsindustri (10-11) 8,3 8,1 7,2
Skogsindustri (16-17) 14,2 12,8 13,2
Kemisk industri (19-22) 14,4 15,8 15,7
Metallindustri (24-30,33) 44,1 44,2 45,0
El- och elektronikindustri (26-27) 13,2 12,5 13,0
Tillverkning av transportmedel (29-30) 2,8 3,1 2,8
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) 11,2 11,4 10,9


Senast uppdaterad 8.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2019-01-08_uut_001_sv.html