Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.11.2008

Antalet arbetslösa nästan oförändrat

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i oktober 2 522 000, dvs. 27 000 fler än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta (±29 000). Antalet sysselsatta ökade inom den privata sektorn och var nästan oförändrat inom den offentliga sektorn. Antalet sysselsatta ökade i Södra och Östra Finlands län och minskade i Västra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i oktober 70,2 procent, dvs. 0,4 procentenheter större än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 70,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män var 71,8 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 68,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland unga gick ned från 40,2 procent till 39,5 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i oktober 2008 till 155 000, dvs. 8 000 färre än i oktober året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet arbetslösa (±14 000). Antalet arbetslösa män ökade och antalet arbetslösa kvinnor minskade.

Det relativa arbetslöshetstalet var 5,8 procent, dvs. 0,4 procentenhet mindre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 6,0 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor 5,6 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 6,5 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,7 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 10,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar var i oktober 16,2 procent, vilket var 1,4 procentenheter större än i oktober året innan. Trenden för arbetslöshetstalet bland unga var 17,1 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2008/10–2007/10 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, tusen personer

  2008/10 2007/10 Förändring, %
2008/10 - 2007/10
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 011 3 988 0,6
Arbetskraften totalt 2 677 2 658 0,7
Sysselsatta totalt 2 522 2 495 1,1
– löntagare 2 192 2 192 0,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 329 302 9,0
Arbetslösa 155 164 –5,0
Utanför arbetskraften totalt 1 334 1 329 0,3
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 70,2 69,8 0,4
Relativt arbetslöshetstal, % 5,8 6,2 –0,4
Arbetskraftsandel, % 66,7 66,7 0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari–oktober år 2008 i medeltal 2 537 000 personer, dvs. 43 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 174 000, dvs. 14 000 färre än i januari–oktober år 2007.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av oktober 2008 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 193 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 6 000 mindre än i oktober året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden med undantag av Birkaland (2 %) och Norra Österbotten (0 %). Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 86 000 i slutet av oktober, vilket var 3 000 färre jämfört med oktober i fjol. Åtgärderna gällde 3,2 procent av arbetskraften. Det fanns 21 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 1 000 större än i oktober året innan. I oktober anmäldes 39 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 4 000 färre än i oktober året innan.

Förändringar 2008/10 – 2007/10 enligt Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, tusen personer

  2008/10 2007/10 Förändring, %
2008/10 - 2007/10
Arbetslösa arbetssökande 193 198 –2,9
– arbetslösa längre än ett år 41 48 –14,7
Åtgärder sammanlagt 86 89 –3,5
– sysselsatta genom stödåtgärder 38 36 3,3
– i arbetskraftsutbildning 31 34 –9,2
– i arbetspraktik, arbetsalternering 18 19 –6,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 39 44 –9,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.      

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html (på finska).

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.


Källa: Arbetskraftsundersökning 2008, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/10/tyti_2008_10_2008-11-25_tie_001_sv.html