Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.3.2009

Det relativa arbetslöshetstalet i februari 1,2 procentenheter högre än föregående år

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet sysselsatta i februari år 2009 till 2 441 000, dvs. 25 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta löntagare var färre än i februari 2008, medan antalet företagare ökade. Antalet sysselsatta minskade särskilt i Uleåborgs och Lapplands län. Antalet löntagare med fortlöpande heltidsarbete minskade med 84 000 personer, medan antalet visstids- och deltidsanställda löntagare ökade. Närmare näringsgrensvisa siffror publiceras den 28 april i samband med offentliggörandet gällande det första kvartalet. De uppgifter publiceras enligt TOL 2008 -klassificeringen.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i februari 68,0 procent, dvs. 1,0 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 69,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 2,3 procentenheter till 68,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,4 procentenheter och var 67,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för 55-64-åringar ökade fortsättningsvis, med 0,9 procentenheter, och var 55,0 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2009/02–2008/02 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, tusen personer

  2009/02 2008/02 Förändring, %
2009/02 - 2008/02
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 017 3 995 0,6
Arbetskraften totalt 2 641 2 633 0,3
Sysselsatta totalt 2 441 2 465 –1,0
– löntagare 2 108 2 155 –2,2
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 332 309 7,5
Arbetslösa 200 167 19,4
Utanför arbetskraften totalt 1 375 1 361 1,0
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 68,0 68,9 –1,0
Relativt arbetslöshetstal, % 7,6 6,4 1,2
Arbetskraftsandel, % 65,8 65,9 –0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i februari 2009 till 200 000, dvs. 33 000 fler än i februari året innan. Antalet arbetslösa män steg med 30 000 och antalet arbetslösa kvinnor med 3 000 personer.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,6 procent i februari, dvs. 1,2 procentenheter större än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i februari 7,1 procent. Bland män steg det relativa arbetslöshetstalet med 2,3 procentenheter till 8,1 procent, medan det relativa arbetslöshetstalet bland kvinnor var på oförändrad nivå, 7,0 procentenheter. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i februari 19,8 procent, vilket var 3,3 procentenheter större än i februari året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 16,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,5 procent, och högst i Östra Finlands län, dvs. 11,6 procent.

I februari fanns det 14 000 fler som inte tillhörde arbetskraften jämfört med året innan.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av februari 2009 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 250 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 40 000 fler än i februari året innan. Arbetslösheten ökade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (33 %), Birkaland (28 %) och Österbotten (28 %). I slutet av februari var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 32 000, vilket var 22 000 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 80 000 i slutet av februari, vilket var 3 000 färre jämfört med februari i fjol. Åtgärderna gällde 3,0 procent av arbetskraften. Det fanns 29 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna, dvs. 9 000 fler än i februari året innan. I februari anmäldes 47 000 nya lediga arbetsplatser till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 19 000 färre än i februari året innan.

Förändringar 2009/02 – 2008/02 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, tusen personer

  2009/02 2008/02 Förändring, %
2009/02 - 2008/02
Arbetslösa arbetssökande 250 210 19,0
– arbetslösa längre än ett år 40 47 –13,6
Åtgärder sammanlagt 80 84 –3,8
– sysselsatta genom stödåtgärder 35 35 –0,7
– i arbetskraftsutbildning 30 31 –5,0
– i arbetspraktik, arbetsalternering 16 17 –7,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 47 66 –29,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.      

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Artikel om sysselsättning bland de studerande och de äldre:
http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-02-24_001.html

Artikel om permitteringar: http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-01-20_001.html

Tabeller om arbetskraftsundersökningen som uppdaterats i databasen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html (på finska).

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.

Det senaste offentliggörandet om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.03.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/02/tyti_2009_02_2009-03-24_tie_001_sv.html