Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2009

Arbetslösheten ökade i mars

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet sysselsatta i mars år 2009 till 2 448 000, dvs. 28 000 färre än året innan. Antalet löntagare minskade medan antalet företagare ökade redan för sjunde månaden i följd. Antalet sysselsatta minskade särskilt i Västra Finlands och Uleåborgs län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i mars 68,1 procent, dvs. 0,9 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden sjönk till 69,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland män sjönk med 2,2 procentenheter till 67,6 procent från mars året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,4 procentenheter och var 68,6 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2009/03–2008/03 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2009/03 2008/03 2009/03 - 2008/03
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 019 3 997 0,5
Arbetskraften totalt 2 670 2 655 0,5
Sysselsatta totalt 2 448 2 475 –1,1
– löntagare 2 105 2 154 –2,3
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 342 321 6,6
Arbetslösa 222 180 23,7
Utanför arbetskraften totalt 1 349 1 342 0,5
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 68,1 69,0 –0,9
Relativt arbetslöshetstal, % 8,3 6,8 1,6
Arbetskraftsandel, % 66,4 66,4 0,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i mars 2009 till 222 000, dvs. 42 000 fler än i mars året innan. Antalet arbetslösa män steg med 34 000 och antalet arbetslösa kvinnor med 8 000 personer.

Det relativa arbetslöshetstalet var 8,3 procent i mars, dvs. 1,6 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet steg i mars till 7,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 2,5 procentenheter till 9,7 procent och relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 0,5 procentenheter till 6,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar var i mars 21,6 procent, vilket var 4,6 procentenheter större än i mars året innan. Trenden för arbetslöshetstalet bland unga steg till 17,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,2 procent, och högst i Östra Finlands län, dvs. 13,1 procent.

I mars fanns det 7 000 fler som inte tillhörde arbetskraften jämfört med året innan.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för första kvartalet

I det följande redovisas genomsnittliga sysselsättnings- och arbetslöshetssiffror för årets första kvartal. Dessa siffror är mer exakta än de månatliga uppgifterna, eftersom de baserar sig på ett urval för tre månader. På basis av kvartalsuppgifterna kan man presentera mer detaljerade uppgifter bl.a. efter näringsgren och landskap samt uppgifter om permitterade, vilket den månatliga urvalsstorleken inte räcker till för.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under det första kvartalet år 2009 i medeltal 2 448 000 personer, dvs. 26 000 färre än under motsvarande period år 2008. Sysselsättningen bland män minskade med 33 000 personer, medan antalet sysselsatta kvinnor var 7 000 fler än året innan. Antalet löntagare med fortlöpande heltidsarbete minskade, men antalet visstids- och/eller deltidsanställda löntagare var oförändrat.

Även om antalet löntagare minskade under det första kvartalet är antalet sysselsatta företagare nu det största någonsin under 2000-talet. Under det första kvartalet uppgick antalet företagare till 334 000, vilket är en ökning med 21 000 personer från året innan. I början av 1990-talet var antalet företagare ännu större, men om lantbruksföretagarna inte beaktas, överskrider antalet företagare också nivån före depressionen i början av 1990-talet. (Noggrannare tidsserieuppgifter finns i databastabellen Palkansaajat ja yrittäjät 1990- ).

Näringsgrensindelningen TOL 2008

Arbetskraftsundersökningen publicerar nu för första gången sysselsättningsuppgifter efter näringsgren enligt den nya nationella indelningen TOL 2008. Den nya klassificeringen baserar sig på EU:s näringsgrensindelning NACE Rev.2 som avviker till stor del från den gamla klassificeringen TOL 2002. Skillnaderna presenteras närmare på Statistikcentralens webbsida: http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_sv.html .

Under årets första kvartal minskade sysselsättningen tydligast inom trä- och pappersindustrin (grupperna 16–18), byggande av hus (grupp 41), partihandel (grupp 46) samt informations- och kommunikationsverksamhet (grupperna 58–63). De näringsgrenar där sysselsättningen ökade var bl.a. jordbruk (grupp 1) och vård och omsorg; sociala tjänster (klasserna 86–88).

Under det första kvartalet ökade antalet arbetslösa lika mycket som sysselsättningen minskade, dvs. med 26 000 personer. Samtidigt ökade befolkningen i arbetsför ålder med 22 000 personer, vilket innebär att arbetskraftsandelen (andelen personer som hör till arbetskraften av personer i arbetsför ålder) sjönk något från året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2009/I–2008/I enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Kvartal Förändring
2009/I 2008/I 2009/I - 2008/I
1000 personer Procent (%)
Arbetskraften totalt 2 650 2 650 0,0
Sysselsatta totalt 2 448 2 474 –1,1
Arbetslösa totalt 202 176 14,9
– män 114 88 29,4
– kvinnor 89 88 0,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Under det första kvartalet var det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent, ökningen från året innan var en procentenhet. Ökningen berodde enbart på ökad arbetslöshet bland män. Bland män steg det relativa arbetslöshetstalet med 1,9 procentenheter till 8,4 procent, medan det relativa arbetslöshetstalet bland kvinnor var fortsättningsvis 6,9 procent. Isynnerhet unga mäns ställning på arbetsmarknaden har försvagats tydligt. Det relativa arbetslöshetstalet bland 15–24-åriga män var 23,7 procent under det första kvartalet, medan det relativa arbetslöshetstalet bland kvinnor i samma ålder var 14,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet permitterade till i genomsnitt 38 000 det första kvartalet år 2009. Detta är en klar ökning eftersom antalet permitterade under det fjärde kvartalet år 2008 uppgick till ungefär 14 000 personer och i fjol till i genomsnitt ungefär 7 000 personer. Antalet permitterade har ökat i jämn takt varje månad sedan oktober. Statistikföringen av antalet permitterade beskrivs i metodbeskrivningen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Antalet permitterade 2009/I–2008/I-IV enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Kvartal
2009/I        2008/IV        2008/III        2008/II        2008/I       
personer
Permitterade totalt 38 000 14 000 4 000 4 000 7 000
– för viss tid 20 000 7 000 (3 000) .. (4 000)
– tillsvidare 18 000 6 000 .. .. (3 000)

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av mars 2009 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 251 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 52 000 fler än i mars året innan. Arbetslösheten ökade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (44 %), Birkaland (37 %) och Österbotten (34 %). I slutet av mars var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 35 000, vilket var 26 000 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 85 000 i slutet av mars, vilket var 3 000 färre jämfört med mars i fjol. Åtgärderna gällde 3,2 procent av arbetskraften. Det fanns 29 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna. Antalet var 10 000 större än i mars året innan. I mars anmäldes 45 000 nya lediga arbetsplatser till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 8 000 färre än i mars året innan.

Förändringar 2009/03 – 2008/03 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2009/03 2008/03 2009/03 - 2008/03
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 251 200 25,9
– arbetslösa längre än ett år 40 46 –12,7
Åtgärder sammanlagt 85 87 –3,1
– sysselsatta genom stödåtgärder 35 36 –2,7
– i arbetskraftsutbildning 33 34 –2,5
– i arbetspraktik, arbetsalternering 17 18 –5,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 45 53 –14,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Tabeller om arbetskraftsundersökningen som uppdaterats i databasen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html (på finska)

Metodbeskrivning om permitteringar: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html (på finska)

Artikel om sysselsättning bland de studerande och de äldre:
http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-02-24_001.html (på finska)

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html (på finska).

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 28.04.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/03/tyti_2009_03_2009-04-28_tie_001_sv.html