Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.7.2009

Det relativa arbetslöshetstalet i juni 2,3 procentenheter högre än året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet sysselsatta i juni år 2009 till 2 565 000, dvs. 103 000 färre än året innan. Antalet löntagare minskade, medan antalet företagare var nästan oförändrat. Antalet sysselsatta minskade relativt sett mest i Östra Finland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juni 71,4 procent, dvs. 3,0 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden sjönk till 68,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 4,6 procentenheter till 72,0 procent från juni året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,5 procentenheter till 70,8 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2009/06–2008/06 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2009/06 2008/06 2009/06 - 2008/06
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 024 4 004 0,5
Arbetskraften totalt 2 821 2 863 –1,5
Sysselsatta totalt 2 565 2 668 –3,8
– löntagare 2 228 2 334 –4,6
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 337 334 1,1
Arbetslösa 255 195 31,2
Utanför arbetskraften totalt 1 204 1 141 5,5
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 71,4 74,4 –3,0
Relativt arbetslöshetstal, % 9,1 6,8 2,3
Arbetskraftsandel, % 70,1 71,5 –1,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i juni 2009 till 255 000, dvs. 61 000 fler än i juni året innan. Antalet arbetslösa män ökade med 55 000 och antalet arbetslösa kvinnor med 6 000.

Det relativa arbetslöshetstalet var 9,1 procent i juni, dvs. 2,3 procentenheter större än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet steg i juni till 8,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 3,9 procentenheter till 10,2 procent och relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 0,5 procentenheter till 7,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i juni 22,5 procent, vilket var 5,9 procentenheter större än i juni året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga steg till 21,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 7,1 procent, och högst i Östra Finlands län, dvs. 12,9 procent.

I juni fanns det 63 000 fler som inte tillhörde arbetskraften än året innan. Den 15–74-åriga befolkningen, dvs. befolkningen i arbetsför ålder, ökade med 21 000 personer.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för andra kvartalet

I det följande redovisas genomsnittliga sysselsättnings- och arbetslöshetssiffror för årets andra kvartal. Dessa siffror är mer exakta än de månatliga uppgifterna, eftersom de baserar sig på ett urval för tre månader. På basis av kvartalsuppgifterna kan man presentera uppgifter bl.a. efter näringsgren och landskap samt uppgifter om permitterade, vilket den månatliga urvalsstorleken inte räcker till för.

Förändringar i sysselsättningen 2009/II–2008/II enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Kvartal Förändring
2009/II 2008/II 2009/II - 2008/II
1000 personer Procent (%)
Arbetskraften totalt 2 762 2 776 –0,5
Sysselsatta totalt 2 497 2 574 –3,0
Arbetslösa totalt 264 202 30,7
– män 150 102 47,7
– kvinnor 114 101 13,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under det andra kvartalet år 2009 i medeltal 2 497 000 personer, dvs. 77 00 färre än året innan. Antalet sysselsatta män minskade med 67 000 och antalet sysselsatta kvinnor med 10 000. Antalet sysselsatta minskade relativt sett mest i Östra Finlands och Uleåborgs län. Även om antalet löntagare minskade var antalet sysselsatta företagare i genomsnitt 11 000 fler under det andra kvartalet år 2009 jämfört med motsvarande period året innan. När det gäller löntagare minskade antalet personer med visstidsanställning och fortlöpande heltidsarbete medan antalet deltidsanställda var oförändrat. Antalet arbetade timmar minskade under det andra kvartalet år 2009 med 8,5 procent, vilket till stor del förklaras av att det fanns tre arbetsdagar färre under det andra kvartalet år 2009 än under motsvarande period året innan.

Under det andra kvartalet minskade antalet sysselsatta mest inom trä- och pappersindustrin (grupperna 16–18), tillverkning av maskiner och utrustning samt transportmedel (grupperna 26–30) samt inom parti- och provisionshandel (grupp 46). En ökning fanns bl.a. inom vård och omsorg; sociala tjänster (grupperna 86–88). Arbetskraftsundersökningen publicerar nu för andra gången sysselsättningsuppgifter efter näringsgren enligt den nya nationella indelningen TOL 2008 . Den nya klassificeringen baserar sig på EU:s näringsgrensindelning NACE Rev.2 som avviker till stor del från den gamla klassificeringen TOL 2002. Skillnaderna presenteras närmare på Statistikcentralens webbsida: http://tilastokeskus.fi/til/tol2008.html .

Under det andra kvartalet år 2009 var antalet arbetslösa 62 000 fler än året innan. Under det andra kvartalet var det relativa arbetslöshetstalet 9,6 procent, ökningen från året innan var 2,3 procentenheter. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 3,5 procentenheter till 10,5 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,0 procentenhet till 8,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar var under det andra kvartalet 28,3 procent, vilket var 6,2 procentenheter större än under motsvarande period året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet permitterade till i genomsnitt 42 000 under det andra kvartalet år 2009. Under det första kvartalet var antalet permitterade ungefär 38 000. Statistikföringen av antalet permitterade beskrivs i metodbeskrivningen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html .

Antalet permitterade 2009/II–2008/II-IV enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Kvartal
2009/II        2009/I        2008/IV        2008/III        2008/II       
personer
Permitterade totalt 42 000 38 000 14 000 4 000 4 000
– för viss tid 26 000 20 000 7 000 (3 000) ..
– tillsvidare 16 000 18 000 6 000 .. ..

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juni 2009 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 276 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 68 000 större än i juni året innan. Arbetslösheten ökade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (46 %), Birkaland (43 %) och Egentliga Finland (40 %). I slutet av juni var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 28 000, vilket var 22 000 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 75 000 i slutet av juni, vilket var 2 000 färre jämfört med juni i fjol. Åtgärderna gällde 2,7 procent av arbetskraften. Det fanns 41 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna. Antalet var 16 000 större än i juni året innan. I juni anmäldes 29 000 nya lediga arbetsplatser till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 8 000 färre än i juni året innan.

Förändringar 2009/06 – 2008/06 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2009/06 2008/06 2009/06 - 2008/06
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 276 208 32,4
– arbetslösa längre än ett år 41 44 –7,1
Åtgärder sammanlagt 75 77 –2,4
– sysselsatta genom stödåtgärder 34 37 –7,6
– i arbetskraftsutbildning 24 23 6,8
– i arbetspraktik, arbetsalternering 17 17 –3,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 29 37 –22,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Tabeller om arbetskraftsundersökningen som uppdaterats i databasen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html (på finska)

Metodbeskrivning om permitteringar: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html (på finska)

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html (på finska).

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.

Lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.07.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/06/tyti_2009_06_2009-07-21_tie_001_sv.html