Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.8.2009

Det relativa arbetslöshetstalet i juli 2,5 procentenheter högre än året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet sysselsatta i juli år 2009 till 2 523 000, dvs. 100 000 färre än året innan. Antalet löntagare minskade, medan antalet företagare var oförändrat. Antalet sysselsatta minskade i alla län, men relativt mest i Västra Finland där antalet sysselsatta var 57 000 färre än året innan.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juli 70,3 procent, dvs. 3,2 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden sjönk till 67,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 3,6 procentenheter till 71,9 procent från juli året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 2,7 procentenheter till 68,6 procent..

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i juli 2009 till 211 000, dvs. 67 000 fler än i juli året innan. Antalet arbetslösa män ökade med 43 000 och antalet arbetslösa kvinnor med 24 000. Jämförelsetalet, dvs. estimatet av antalet arbetslösa i juli 2008, var det minsta antalet arbetslösa under de senaste 17 åren.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent i juli, dvs. 2,5 procentenheter större än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet steg i juli till 8,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 3,1 procentenheter till 7,6 procent och relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,9 procentenheter till 7,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i juli 15,0 procent, vilket var 5,2 procentenheter större än i juli året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga steg till 21,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,2 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 12,0 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2009/07–2008/07 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2009/07 2008/07 2009/07 - 2008/07
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 026 4 006 0,5
Arbetskraften totalt 2 733 2 766 –1,2
Sysselsatta totalt 2 523 2 622 –3,8
– löntagare 2 209 2 308 –4,3
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 313 314 –0,2
Arbetslösa 211 144 46,4
Utanför arbetskraften totalt 1 293 1 239 4,3
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 70,3 73,4 –3,2
Relativt arbetslöshetstal, % 7,7 5,2 2,5
Arbetskraftsandel, % 67,9 69,1 –1,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

I juli fanns det 1 293 000 personer i arbetsför ålder som inte tillhörde arbetskraften . Detta var 53 000 fler jämfört med året innan. Av de personer som inte tillhörde arbetskraften var 97 000 personer latent arbetssökande, detta var en ökning med 16 000 från året innan. I arbetskraftsundersökningen statistikförs en person som latent arbetssökande om han eller hon vill ha ett förvärvsarbete och kan ta emot arbete inom två veckor, men inte har sökt arbete under de senaste fyra veckorna.

Antalet studerande i arbetskraften uppgick i juli till totalt 350 000, vilket var 45 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta studerande minskade med 49 000 till 317 000. Av de arbetslösa var 33 000 studerande, dvs. fyra tusen fler än året innan. Antalet studerande utanför arbetskraften var 242 000, dvs. en ökning med 32 000 från året innan. I arbetskraftsundersökningen definieras en studerande som en person som anger att han eller hon studerar inom utbildning som leder till examen antingen i grundskola, gymnasium, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola eller universitet. Definitionen är inte beroende av personens arbetsmarknadsställning. I statistiken kan en studerande klassificeras som sysselsatt, arbetslös eller utanför arbetskraften. Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i juli totalt 592 000 personer i utbildning som leder till examen.

Förändring av sysselsättning bland studerande 2009/07–2008/07 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad
2009/07 2008/07
1000 personer
Studerande i utbildning som leder till examen enligt arbetskraftsundersökningen 592 605
Studerande som tillhör arbetskraften 350 395
Studerande som tillhör de sysselsatta 317 366
Arbetslösa studerande 33 29
Studerande utanför arbetskraften 242 210

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juli 2009 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 290 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 70 000 fler än i juli året innan. Arbetslösheten ökade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Birkaland (42 %), Södra Österbotten (41 %), Nyland (39 %) och Egentliga Finland (39 %). I slutet av juli var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 29 000, vilket var 21 000 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 68 000 i slutet av juli, vilket var 2 000 färre jämfört med juli i fjol. Åtgärderna gällde 2,5 procent av arbetskraften. Det fanns 43 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna, dvs. 16 000 fler än i juli året innan. I juli anmäldes 25 000 nya lediga arbetsplatser till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 10 000 färre än i juli året innan.

Förändringar 2009/07 – 2008/07 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2009/07 2008/07 2009/07 - 2008/07
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 290 221 31,6
– arbetslösa längre än ett år 41 44 –7,4
Åtgärder sammanlagt 68 71 –3,3
– sysselsatta genom stödåtgärder 33 35 –7,7
– i arbetskraftsutbildning 21 20 6,5
– i arbetspraktik, arbetsalternering 15 16 –6,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 25 35 –28,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Pressmeddelande om statistikföring av studeranden i arbetskraftsundersökningen:
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_008_2009-07-31_sv.html

Metodbeskrivning om permitteringar (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden (på finska):
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html .

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.08.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/07/tyti_2009_07_2009-08-25_tie_001_sv.html