Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.11.2009

Antalet sysselsatta 119 000 färre än för ett år sedan

I oktober år 2009 fanns det 119 000 färre sysselsatta än i oktober året innan. Det relativa sysselsättningstalet sjönk med 3,5 procentenheter. Antalet arbetslösa ökade med 60 000 och det relativa arbetslöshetstalet steg med 2,4 procentenheter från året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2009/10

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2009/10

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet sysselsatta i oktober år 2009 till 2 403 000, dvs. 119 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 81 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 38 000 färre än i oktober 2008. Både antalet löntagare och företagare minskade. Antalet sysselsatta minskade i Södra, Västra och Östra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i oktober 66,7 procent, dvs. 3,5 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 67,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 4,5 procentenheter till 67,3 procent från oktober året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 2,4 procentenheter till 66,2 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i oktober 2009 till 215 000, dvs. 60 000 fler än i oktober året innan. Antalet arbetslösa män ökade med 33 000 och antalet arbetslösa kvinnor med 27 000.

Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent i oktober, dvs. 2,4 procentenheter större än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 8,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 2,7 procentenheter till 8,7 procent och relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 2,1 procentenheter till 7,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar var i oktober 19,6 procent, dvs. 3,4 procentenheter större än i oktober året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 21,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 7,0 procent, och högst i Östra Finlands län, dvs. 11,8 procent.

I oktober fanns det 1 413 000 personer i arbetsför ålder som inte tillhörde arbetskraften. Detta var 79 000 fler jämfört med året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2009/10–2008/10 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2009/10 2008/10 2009/10 - 2008/10
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 031 4 011 0,5
Arbetskraften totalt 2 618 2 677 –2,2
Sysselsatta totalt 2 403 2 522 –4,7
– löntagare 2 081 2 192 –5,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 322 329 –2,3
Arbetslösa 215 155 38,6
Utanför arbetskraften totalt 1 413 1 334 5,9
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 66,7 70,2 –3,5
Relativt arbetslöshetstal, % 8,2 5,8 2,4
Arbetskraftsandel, % 64,9 66,7 –1,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av oktober 2009 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 270 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 77 000 fler än i oktober året innan. Arbetslösheten ökade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Egentliga Finland (60 %), Nyland (55 %) och i Södra Österbotten (55 %). I slutet av oktober var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 31 000, vilket var 23 000 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 83 000 i slutet av oktober, vilket var 3 000 färre jämfört med oktober i fjol. Åtgärderna gällde 3,2 procent av arbetskraften. Det fanns 34 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna, dvs. 13 000 fler än i oktober året innan. I oktober anmäldes 28 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 11 000 färre än i oktober året innan.

Förändringar 2009/10 – 2008/10 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2009/10 2008/10 2009/10 - 2008/10
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 270 193 40,0
– arbetslösa längre än ett år 43 41 4,2
Åtgärder sammanlagt 83 86 –3,6
– sysselsatta genom stödåtgärder 32 38 –14,7
– i arbetskraftsutbildning 33 31 6,6
– i arbetspraktik, arbetsalternering 18 18 2,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 28 39 –28,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Tabeller om arbetskraftsundersökningen (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i
arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden (på finska):
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.

Lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/10/tyti_2009_10_2009-11-24_tie_001_sv.html