Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.1.2010

Antalet sysselsatta minskar, allt fler utanför arbetskraften

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 86 000 färre i december år 2009 än i december året innan. Antalet arbetslösa ökade med 44 000 och det relativa arbetslöshetstalet steg med 1,8 procentenheter från året innan. I december var 62 000 personer fler utanför arbetskraften än året innan. Det årliga medeltalet för det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent, nästan två procentenheter större än det relativa arbetslöshetstalet år 2008 som var 6,4 procentenheter.

Sysselsatta och trenden för sysselsatta 1989/01 – 2009/12

Sysselsatta och trenden för sysselsatta 1989/01 – 2009/12

Antalet sysselsatta uppgick i december år 2009 till 2 410 000, dvs. 86 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 62 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 24 000 färre än i december 2008. Antalet löntagare minskade, medan antalet företagare var nästan oförändrat. Antalet sysselsatta minskade i Södra, Västra och Östra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i december 67,0 procent, dvs. 2,6 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 67,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 3,7 procentenheter till 66,9 procent från december året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,5 procentenheter till 67,0 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2009 till 206 000, dvs. 44 000 fler än i december året innan. Antalet arbetslösa män ökade med 34 000 och antalet arbetslösa kvinnor med 11 000.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,9 procent i december, dvs. 1,8 procentenheter större än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i december 9,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 2,6 procentenheter till 8,7 procent och relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 0,9 procentenheter till sju procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i december 20,2 procent, vilket var 7,8 procentenheter större än i december året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 23,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,3 procent, och högst i Östra Finlands län, dvs. 10,6 procent.

I december fanns det 1 418 000 personer i arbetsför ålder som inte tillhörde arbetskraften. Detta var 62 000 fler jämfört med året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2009/12–2008/12 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2009/12 2008/12 2009/12 - 2008/12
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 034 4 014 0,5
Arbetskraften totalt 2 616 2 658 –1,6
Sysselsatta totalt 2 410 2 497 –3,5
– löntagare 2 079 2 161 –3,8
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 332 336 –1,3
Arbetslösa 206 162 27,5
Utanför arbetskraften totalt 1 418 1 356 4,6
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 67,0 69,5 –2,6
Relativt arbetslöshetstal, % 7,9 6,1 1,8
Arbetskraftsandel, % 64,9 66,2 –1,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för fjärde kvartalet

Under det fjärde kvartalet 2009 var antalet sysselsatta i medeltal 2 408 000 personer, dvs. 102 000 färre än under motsvarande period år 2008. Omkring hälften av minskningen av sysselsättningen hänförde sig till näringsgrenarna tillverkning (–38 000) och byggverksamhet (–11 000). Andra näringsgrenar där antalet sysselsatta var klart nedåtgående var handel med motorfordon (–11 000), partihandel (–10 000) samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (–9 000).

Antalet arbetslösa uppgick till i genomsnitt 215 000 under årets sista kvartal, dvs. 56 000 fler än under oktober–december år 2008. Under årets sista kvartal steg det relativa arbetslöshetstalet med 2,2 procentenheter jämfört med motsvarande period år 2008 och var 8,2 procent, dvs. samma som årsmedeltalet för år 2009.

Antalet arbetade timmar minskade bland sysselsatta med omkring 58 miljoner timmar under det fjärde kvartalet, dvs. med 5,4 procent jämfört med motsvarande period år 2008. Antalet arbetade timmar per sysselsatt minskade under alla kvartal år 2009.

Förändringar i sysselsättningen 2009/IV–2008/IV enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Kvartal Förändring
2009/IV 2008/IV 2009/IV - 2008/IV
1000 personer Procent (%)
Arbetskraften totalt 2 623 2 669 –1,7
Sysselsatta totalt 2 408 2 509 –4,1
Arbetslösa totalt 215 159 35,0
– män 119 81 48,2
– kvinnor 96 79 21,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Arbetskraftsundersökningens årsmedeltal år 2009

År 2009 uppgick antalet sysselsatta till i genomsnitt 2 457 000, dvs. 74 000 färre än år 2008. Antalet sysselsatta män minskade med 60 000 och antalet sysselsatta kvinnor med 14 000. Det relativa sysselsättningstalet var 68,3 procent år 2009 medan det var 70,6 procent år 2008.

Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent år 2009. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,4 procent år 2008 och 6,9 procent år 2007. År 2009 uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 221 000, dvs. 49 000 fler än år 2008.

År 2009 var antalet arbetade timmar bland sysselsatta ungefär 6 procent mindre än år 2008. Antalet sysselsatta minskade samtidigt med 2,9 procent, vilket innebär att arbetsinsatsen per sysselsatt har krympt betydligt. År 2008 arbetade de sysselsatta i genomsnitt 1 664 timmar per år, men år 2009 var motsvarande siffra 1 611 arbetstimmar per år.

Centrala nyckeltal i arbetskraftsundersökningen 2009 finns i arbetskraftsundersökningens tidsserietabeller på adressen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html .

Publiceringen av arbetskraftsundersökningens årsuppgifter revideras. Rapporteringen av årsuppgifterna sker nu i flera delar och den första publikationen, den allmänna översikten av årsuppgifterna 2009, publiceras den 16 februari. I juni publiceras en översikt över förändringar i arbetstider och anställningsförhållanden. Årsboken i tryckt format publiceras under hösten.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av december 2009 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 301 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 67 000 fler än i december året innan.

Arbetslösheten ökade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden, med undantag av Kajanaland. Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Egentliga Finland (47 %), Nyland (44 %) och i Birkaland (38 %). I slutet av december var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 40 000, vilket var 17 000 fler än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 75 000 i slutet av december, vilket var 1 000 färre jämfört med december året innan. Åtgärderna gällde 2,9 procent av arbetskraften.

Det fanns 37 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna, 11 000 fler än i december året innan. I december anmäldes 26 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 1 000 färre än i december året innan.

Förändringar 2009/12 – 2008/12 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2009/12 2008/12 2009/12 - 2008/12
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 301 234 28,6
– arbetslösa längre än ett år 47 42 13,2
Åtgärder sammanlagt 75 76 –1,0
– sysselsatta genom stödåtgärder 31 35 –12,3
– i arbetskraftsutbildning 29 26 12,2
– i arbetspraktik, arbetsalternering 15 14 2,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 26 27 –4,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Uppdaterade tabeller om arbetskraftsundersökningen (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden (på finska):
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.

Lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.01.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/12/tyti_2009_12_2010-01-26_tie_001_sv.html