Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.6.2010

Sysselsättningen och arbetslösheten i maj nära förra årets nivå

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i maj 13 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,5 procent i maj, dvs. 0,3 procentenheter mindre än året innan.

Sysselsatta och trenden för sysselsatta 1989/01 – 2010/05

Sysselsatta och trenden för sysselsatta 1989/01 – 2010/05

Antalet sysselsatta uppgick i maj år 2010 till 2 482 000, dvs. 13 000 färre än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta (± 30 000). Särskilt antalet företagare var lägre än i maj 2009.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i maj 68,6 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 68,3 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 69,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för 15–54-åringar minskade, medan det relativa sysselsättningstalet för 55–64-åringar ökade. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 67,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2010 till 293 000, dvs. 12 000 färre än i maj året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet arbetslösa (± 19 000).

Det relativa arbetslöshetstalet var 10,5 procent i maj år 2010, dvs. 0,3 procentenheter lägre än året innan. Bland män var det relativa arbetslöshetstalet oförändrat, dvs. 12,0 procent, och bland kvinnor minskade det med 0,7 procentenheter till 9,0 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent.

I maj fanns det 43 000 fler 15–74-åringar som inte tillhörde arbetskraften än året innan.

Arbetskraftsundersökningens arbetslöshetssiffror är regelmässigt höga i maj , då de studerande kommer ut på arbetsmarknaden (utexamineras eller söker sommarjobb). Arbetslöshetssiffrorna återgår till en lägre nivå i regel redan i juni.

Antalet arbetslösa 15–24-åringar uppgick i maj till 137 000, dvs. 22 000 färre än året innan. Minskningen av antalet unga arbetslösa berodde delvis på att allt fler 15–24-åriga studerande höll sig borta från arbetsmarknaden, dvs. sökte inte jobb. Antalet 15–24-åringar som inte hör till arbetskraften var nu 28 000 större än året innan.

Med det relativa arbetslöshetstalet avses de arbetslösas procentuella andel av arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa totalt. Eftersom en stor del av 15–24-åringarna är skolelever och studerande som inte hör till arbetskraften, är det relativa arbetslöshetstalet i denna åldersgrupp betydligt större än procentandelen arbetslösa i hela åldersgruppen 15–24-åringar. Till exempel år 2009 var det relativa arbetslöshetstalet för 15–24-åringar i genomsnitt 21,5 procent, medan andelen arbetslösa av hela åldersgruppen var i genomsnitt 10 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var 35,2 procent i maj år 2010, dvs. 3,1 procentenheter mindre än året innan. I maj 2010, då arbetslösheten bland unga var som högst under året, var ungefär var femte 15–24-åring av hela åldersgruppen arbetslös.

Obs! Det är skäl att förhålla sig med en viss reservation till de färskaste siffrorna i trenderna, eftersom de delvis baserar sig på prognoser.

Förändringar i sysselsättningen 2010/05–2009/05 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2010/05 2009/05 2010/05 - 2009/05
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 042 4 022 0,5
Arbetskraften totalt 2 775 2 799 –0,9
Sysselsatta totalt 2 482 2 495 –0,5
– löntagare 2 158 2 139 0,9
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 324 355 –8,9
Arbetslösa 293 304 –3,8
Utanför arbetskraften totalt 1 267 1 224 3,5
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 68,6 69,3 –0,7
Relativt arbetslöshetstal, % 10,5 10,9 –0,3
Arbetskraftsandel, % 68,7 69,6 –0,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av maj 2010 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 254 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 9 000 större än i maj året innan.

Arbetslösheten ökade från året innan inom nio ELY-centralers verksamhetsområde. Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande på Åland (23 %), i Egentliga Finland (17 %), Nyland (10 %) och i Birkaland (8 %). Däremot minskade antalet arbetslösa arbetssökande inom sju ELY-centralers verksamhetsområde; mest i Norra Karelen (–12 %), Kajanaland (–11 %) och Lappland (–4 %). I slutet av maj var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 19 000, vilket var 11 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 91 000 i slutet av maj, vilket var 6 000 fler än i maj året innan. Åtgärderna gällde 3,3 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 31 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 3 000 större än i maj året innan. I maj anmäldes 38 000 nya lediga arbetsplatser till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 3 000 fler än i maj året innan.

Förändringar 2010/05 – 2009/05 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/05 2009/05 2010/05 - 2008/05
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 254 245 3,6
– arbetslösa längre än ett år 53 40 33,0
Åtgärder sammanlagt 91 85 7,3
– sysselsatta genom stödåtgärder 35 36 –3,8
– i arbetskraftsutbildning 35 31 12,2
– i arbetspraktik, arbetsalternering 21 18 21,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 38 35 7,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Uppdaterade tabeller om arbetskraftsundersökningen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Sysselsättning och arbetslöshet 2009
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tie_001_sv.html

Mer om arbetslösheten och sysselsättningen bland unga i artikeln (på finska) Taloustaantuma heikentää nuorten työmahdollisuuksia

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Metodbeskrivning om permitteringar (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Den säsongrensade trenden: http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (435,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/05/tyti_2010_05_2010-06-22_tie_001_sv.html