Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.11.2010

Det relativa arbetslöshetstalet för oktober 7,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i oktober 47 000 fler än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,4 procent i oktober, dvs. 0,9 procentenheter mindre än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/10

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/10

Antalet sysselsatta uppgick i oktober år 2010 till 2 450 000, dvs. 47 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade både för män och för kvinnor. Andelen löntagare med fortlöpande heltidsarbete av alla löntagare minskade från 76,3 procent till 74,6 procent. Antalet löntagare i visstidsanställningar var 26 000 och antalet deltidsanställda 36 000 fler än för ett år sedan. Antalet sysselsatta ökade i områdena för regionförvaltningsverken (RFV) i Södra, Sydvästra och Östra Finland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i oktober 67,9 procent, dvs. 1,2 procentenheter större än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden steg till 68,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 68,8 procent för män och 67,0 procent för kvinnor.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2010 till 195 000, dvs. 21 000 färre än i oktober året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,4 procent i oktober, dvs. 0,9 procentenheter mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet sjönk till 8,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor var 7,0 procent och för män 7,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i oktober 18,7 procent, vilket var 0,9 procentenheter mindre än i oktober året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i området för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, dvs. 6,0 procent, och högst i området för Regionförvaltningsverket i Norra Finland, dvs. 10,4 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2010/10–2010/10 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2010/10 2009/10 2010/10 - 2009/10
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 048 4 031 0,4
Arbetskraften totalt 2 644 2 618 1,0
Sysselsatta totalt 2 450 2 403 1,9
– löntagare 2 124 2 081 2,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 326 322 1,3
Arbetslösa 195 215 –9,6
Utanför arbetskraften totalt 1 404 1 413 –0,6
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 67,9 66,7 1,2
Relativt arbetslöshetstal, % 7,4 8,2 –0,9
Arbetskraftsandel, % 65,3 64,9 0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av oktober 2010 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 243 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 27 000 mindre än i oktober förra året.

Arbetslösheten minskade från året innan inom alla ELY-centralers verksamhetsområden. Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (-24 %), Österbotten (-19 %) och Kajanaland (-15 %). I slutet av oktober var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 15 000, vilket var 16 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 94 000 i slutet av oktober, vilket var 11 000 fler jämfört med oktober i fjol. Åtgärderna gällde 3,6 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 28 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 5 000 färre än i oktober året innan. I oktober anmäldes 36 000 nya lediga arbetsplatser till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 7 000 fler än i oktober året innan.

Förändringar 2010/10 – 2009/10 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/10 2009/10 2010/10 - 2009/10
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 243 270 –9,9
– arbetslösa längre än ett år 57 43 32,5
Åtgärder sammanlagt 94 83 13,2
– sysselsatta genom stödåtgärder 37 32 14,8
– i arbetskraftsutbildning 38 33 15,6
– i arbetspraktik, arbetsalternering 19 18 6,0
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 36 28 26,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Uppdaterade tabeller om arbetskraftsundersökningen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Sysselsättning och arbetslöshet 2009
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tie_001_sv.html

Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/15/index.html

Familjer och arbete år 2009 http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/16/index_sv.html .

Metodbeskrivning om permitteringar (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Den säsongrensade trenden: http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (433,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/10/tyti_2010_10_2010-11-23_tie_001_sv.html