Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2010

Det relativa arbetslöshetstalet för november 7,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa 38 000 färre i november 2010 än i november året innan. Det relativa arbetslöshetstalet sjönk från året innan med 1,4 procentenheter till 7,1 procent. Antalet sysselsatta ökade med 20 000. Antalet kvinnor som inte hör till arbetskraften ökade med 31 000 jämfört med november året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/11

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/11

Antalet sysselsatta uppgick i november 2010 till 2 430 000, dvs. 20 000 fler än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta (±30 000). Antalet löntagare ökade, men antalet företagare minskade klart. Andelen löntagare med fortlöpande heltidsarbete av alla löntagare minskade från 76,2 procent till 74,3 procent. Antalet löntagare i visstidsanställningar var 46 000 och antalet deltidsanställda 16 000 fler än för ett år sedan.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i november 67,3 procent, dvs. 0,4 procentenheter större än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 67,8 procent för män och 66,8 procent för kvinnor.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2010 till 186 000, dvs. 38 000 färre än i november året innan. Antalet arbetslösa män uppgick till 111 000 och antalet arbetslösa kvinnor till 76 000, dvs. omkring 60 procent av de arbetslösa var män och omkring 40 procent kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,1 procent i november, dvs. 1,4 procentenheter mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet sjönk till 7,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor var 6,0 procent och för män 8,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i november 16,1 procent, vilket var fem procentenheter mindre än i november året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga sjönk till 19,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland, dvs. 6,4 procent, och högst i området för Regionförvaltningsverket i Lappland, dvs. 10,6 procent.

Antalet kvinnor i åldern 15–74 år som inte hör till arbetskraften ökade med 31 000. Antalet män som inte hör till arbetskraften var nästan oförändrat.

Förändringar i sysselsättningen 2010/11–2009/11 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2010/11 2009/11 2010/11 - 2009/11
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 050 4 033 0,4
Arbetskraften totalt 2 616 2 634 –0,7
Sysselsatta totalt 2 430 2 410 0,8
– löntagare 2 107 2 055 2,6
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 322 355 –9,2
Arbetslösa 186 224 –17,0
Utanför arbetskraften totalt 1 434 1 399 2,5
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 67,3 67,0 0,4
Relativt arbetslöshetstal, % 7,1 8,5 –1,4
Arbetskraftsandel, % 64,6 65,3 –0,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av november 2010 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 245 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 29 000 mindre än i november förra året.

Arbetslösheten minskade från året innan inom alla ELY-centralers verksamhetsområden. Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (−24 %), Österbotten (−19 %) och Norra Savolax (−15 %). I slutet av november var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 17 000, vilket var 16 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var totalt 96 000 i slutet av november, vilket var 10 000 fler än i november året innan. Åtgärderna gällde 3,7 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 27 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 6 000 mindre än i november året innan. I november anmäldes 34 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 7 000 fler än i november året innan.

Förändringar 2010/11– 2009/11 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/11 2009/11 2010/11- 2009/11
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 245 274 –10,7
– arbetslösa längre än ett år 57 45 27,8
Åtgärder sammanlagt 96 86 11,9
– sysselsatta genom stödåtgärder 37 32 14,4
– i arbetskraftsutbildning 39 35 11,8
– i arbetspraktik, arbetsalternering 20 19 7,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 34 27 24,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Uppdaterade tabeller om arbetskraftsundersökningen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Sysselsättning och arbetslöshet 2009
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tie_001_sv.html

Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/15/index.html

Familjer och arbete år 2009 http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/16/index_sv.html .

Arbetskraftsundersökningens tidsserieuppgifter 2000−2009: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tie_001_sv.html

Säsongvariationen i arbetskraftsundersökningen (på finska) http://www.stat.fi/artikkelit/2010/art_2010-09-27_007.html

Den säsongrensade trenden: http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (438,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/11/tyti_2010_11_2010-12-21_tie_001_sv.html