Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2012

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent i februari

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i februari 204 000, dvs. 17 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent, medan det var 8,4 procent i februari året innan. Antalet sysselsatta var 32 000 fler än i februari året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/02–2012/02

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/02–2012/02

Antalet sysselsatta uppgick i februari 2012 till 2 458 000, dvs. 32 000 fler än året innan (felmarginal ±30 000). Antalet sysselsatta män var 7 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 26 000 fler än i februari året innan. Antalet sysselsatta ökade inom den privata sektorn, men minskade inom den offentliga sektorn. Både antalet löntagare och företagare ökade.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i februari 68,0 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än året innan. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,5 procentenheter till 67,6 procent från februari året innan och det relativa sysselsättningstalet för män med 0,2 procentenheter till 68,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2012 till 204 000, dvs. 17 000 färre än i februari året innan (felmarginal ±16 000). Av de arbetslösa var 119 000 män och 85 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i februari 7,7 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent för män och 6,6 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i februari 20,5 procent, vilket var 0,8 procentenheter lägre än i februari året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,6 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften ökade med 31 000 jämfört med januari 2011.

Förändringar i sysselsättningen 2011/02–2012/02 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2011/02 2012/02 2011/02 - 2012/02
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 053 4 070 0,4
Arbetskraft totalt 2 647 2 662 0,6
Sysselsatta 2 425 2 458 1,3
– löntagare 2 091 2 112 1,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 334 346 3,6
Arbetslösa 221 204 –7,8
Ej i arbetskraften 1 407 1 408 0,1
  Procent, % Procent enhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 67,1 68,0 0,9
Relativt arbetslöshetstal 8,4 7,7 –0,7
Relativt arbetskraftstal 65,3 65,4 0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av februari 2012 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 254 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 5 000 färre än i februari året innan.

Arbetslösheten minskade från föregående år inom alla ELY-centralers områden, med undantag av Norra Karelen (3 %), Mellersta Finland (2 %) och Åland (5 %). Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Birkaland (–6 %), Egentliga Finland (-6 %) och Tavastland (–6 %). I slutet av januari var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 19 000, dvs. 2 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 108 000 i slutet av januari, vilket var 1 000 fler än i januari året innan. Åtgärderna gällde 4,1 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 33 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var detsamma som i januari året innan. I januari anmäldes 60 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 fler än i januari året innan.

Förändringar 2011/02–2012/02 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2011/02 2012/02 2011/02 - 2012/02
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 259 254 –2,0
– arbetslösa längre än ett år 58 59 1,9
Åtgärder sammanlagt 112 111 –0,5
– sysselsatta genom stödåtgärder 36 32 –11,4
– i arbetskraftsutbildning 34 29 –15,1
– i arbetspraktik, arbetsalternering 19 21 10,4
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 23 29 29,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 59 62 4,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Sysselsättningen förbättrades år 2011

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen (innehåller årsmedeltalen för år 2011)

Arbetskraftsundersökning 2010, Tidsserieuppgifter 2001–2010

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (445,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.03.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/02/tyti_2012_02_2012-03-20_tie_001_sv.html