Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.5.2012

Det relativa arbetslöshetstalet för april 8,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i april 226 000, dvs. 6 000 fler än för ett år sedan. I april 2012 var det relativa arbetslöshetstalet 8,4 procent, medan det var 8,2 procent i april året innan. Antalet sysselsatta var 9 000 fler än i april året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01–2012/04

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01–2012/04

Antalet sysselsatta uppgick i april 2012 till 2 468 000, dvs. 9 000 fler än året innan (felmarginal ±31 000). Antalet sysselsatta män var 4 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 13 000 fler än i april 2011. Antalet sysselsatta ökade inom den privata sektorn, men minskade inom den offentliga sektorn.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i april 68,5 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,8 procentenheter till 68,2 procent från april året innan, medan det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,3 procentenheter till 68,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2012 till 226 000, vilket var 6 000 fler än i april året innan (felmarginal ±17 000). Av de arbetslösa var 137 000 män och 89 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i april 8,4 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,8 procent för män och 6,9 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i april 23,5 procent, dvs. detsamma som i april året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,2 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2011/04–2012/04 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2011/04 2012/04 2011/04 - 2012/04
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 055 4 072 0,4
Arbetskraft totalt 2 678 2 693 0,6
Sysselsatta 2 458 2 468 0,4
– löntagare 2 142 2 133 –0,4
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 316 335 6,0
Arbetslösa 220 226 2,5
Ej i arbetskraften 1 377 1 379 0,1
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 68,2 68,5 0,3
Relativt arbetslöshetstal 8,2 8,4 0,2
Relativt arbetskraftstal 66,0 66,1 0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av april 2012 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 239 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Detta var 2 000 fler än i april året innan.

Arbetslösheten minskade från april året innan inom sju ELY-centralers verksamhetsområden: mest i Birkaland (–5 %), Satakunta (–4 %) och Egentliga Finland (–3 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i Norra Karelen (10 %), Södra Österbotten (6 %) och Lappland (6 %) samt på Åland (7 %). I slutet av april var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 16 000, vilket var lika många som för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats genom arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 115 000 i slutet av april, vilket var lika många som i april året innan. Åtgärderna gällde 4,3 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 28 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 1 000 större än i april året innan. I april anmäldes 48 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 fler än i april året innan.

Förändringar 2011/04–2012/04 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2011/04 2012/04 2011/04 - 2012/04
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 238 239 0,7
– arbetslösa längre än ett år 57 60 4,4
Åtgärder sammanlagt 115 115 –0,3
– sysselsatta genom stödåtgärder 37 32 –14,1
– i arbetskraftsutbildning 36 31 –12,7
– i arbetspraktik, arbetsalternering 20 22 13,6
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 23 30 29,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 47 48 3,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Sysselsättningen förbättrades år 2011

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen (innehåller årsmedeltalen för år 2011)

Arbetskraftsundersökning 2010, Tidsserieuppgifter 2001–2010

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (444,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.05.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/04/tyti_2012_04_2012-05-22_tie_001_sv.html