Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.2.2015

Det relativa arbetslöshetstalet för januari 8,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2015 till 230 000, vilket var 9 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,8 procent, medan det var 8,5 procent i januari året innan. Antalet sysselsatta var 14 000 fler än i januari året innan. Det fanns 9 000 färre dolt arbetslösa utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/01–2015/01, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/01–2015/01, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i januari 2015 till 2 399 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 14 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var nästan lika många och antalet sysselsatta kvinnor 15 000 fler än i januari 2014. Antalet sysselsatta minskade inom den privata sektorn och ökade inom den offentliga sektorn jämfört med januari 2014.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i januari 66,7 procent, medan det året innan var 67,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 1,0 procentenheter till 66,3 procent från januari året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor var 67,2 procent, och det steg med 0,5 procent jämfört med januari året innan. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,3 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2015 till 230 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 9 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 133 000 män och 97 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i januari 8,8 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 9,9 procent och för kvinnor 7,6 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,9 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i januari totalt 649 000. Av dem var 222 000 sysselsatta och 56 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 278 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i januari 20,0 procent, dvs. 1,2 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,8 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 8,6 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i januari 2015 till 1 471 000, dvs. 14 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 144 000 dolt arbetslösa , dvs. 9 000 färre än i januari år 2014.

Förändringar i sysselsättningen 2014/01–2015/01 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2014/01 2015/01 2014/01 - 2015/01
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 091 4 101 0,2
Arbetskraft totalt 2 606 2 630 0,9
Sysselsatta 2 385 2 399 0,6
– löntagare 2 047 2 036 –0,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 338 363 7,3
Arbetslösa 221 230 4,2
Ej i arbetskraften 1 485 1 471 –0,9
– Dolt arbetslösa 153 144 –5,8
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,0 66,7 –0,2
Relativt arbetslöshetstal 8,5 8,8 0,3
Relativt arbetskraftstal 63,7 64,1 0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av januari 2015 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 360 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 32 000 fler än i januari året innan.

Arbetslösheten ökade från januari året innan inom alla NTM-centralers områden: mest i Nyland (15 %), Österbotten (13 %), Satakunta (13 %), Södra Österbotten (12 %) och Norra Savolax (12 %). I slutet av januari var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 35 000, vilket var 3 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av januari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 122 000 personer, dvs. 4 000 fler än i januari året innan. Servicen omfattade 4,6 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 48 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 5 000 fler än i januari året innan. I januari anmäldes 53 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 1 000 färre än i januari året innan.

Förändringar 2014/01–2015/01 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2014/01 2015/01 2014/01 - 2015/01
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 328 360 9,8
– arbetslösa längre än ett år 86 102 18,7
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 118 122 3,5
– sysselsatta 34 33 –3,5
– i arbetskraftsutbildning, i träning 27 25 –7,9
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 12 11 –5,3
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 44 52 18,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 54 53 –1,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (442,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/01/tyti_2015_01_2015-02-24_tie_001_sv.html