Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.6.2015

Det relativa arbetslöshetstalet för maj 11,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2015 till 324 000, vilket var 28 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 11,8 procent, medan det var 10,7 procent i maj året innan. Antalet sysselsatta var 27 000 färre än i maj året innan. Det fanns 4 000 personer fler utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/05–2015/05, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/05–2015/05, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i maj 2015 till 2 433 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 27 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 18 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 9 000 färre än i maj 2014.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i maj 68,0 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,9 procentenheter till 68,3 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,7 procentenheter till 67,8 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 67,9 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2015 till 324 000 (felmarginal ±22 000), dvs. 28 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 168 000 män och 156 000 kvinnor. Antalet arbetslösa kvinnor ökade med 28 000, medan antalet arbetslösa män var oförändrat jämfört med maj året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet var 11,8 procent i maj, dvs. 1,0 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 11,9 procent och för kvinnor 11,6 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,7 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i maj totalt 645 000. Av dem var 263 000 sysselsatta och 150 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 412 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i maj 36,3 procent, dvs. 5,4 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 23,1 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 23,2 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i maj 2015 till 1 341 000, dvs. 4 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 136 000 dolt arbetslösa , dvs. 14 000 fler än i maj år 2014.

Antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen är i maj vanligtvis större än under andra månader. Ungdomar som söker sommarjobb och avslutar sina studier söker sig samtidigt till arbetsmarknaden, vilket tillfälligt höjer antalet arbetslösa och det relativa arbetslöshetstalet. I maj ger den säsong- och slumpvariationsrensade trenden en bättre bild av arbetslöshetsnivån än vad månadsestimaten gör.

Förändringar i sysselsättningen 2014/05–2015/05 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2014/05 2015/05 2014/05 - 2015/05
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 094 4 099 0,1
Arbetskraft totalt 2 756 2 758 0,0
Sysselsatta 2 460 2 433 –1,1
– löntagare 2 137 2 098 –1,8
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 324 335 3,7
Arbetslösa 296 324 9,5
Ej i arbetskraften 1 337 1 341 0,3
– dolt arbetslösa 122 136 11,7
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,9 68,0 –0,8
Relativt arbetslöshetstal 10,7 11,8 1,0
Relativt arbetskraftstal 67,3 67,3 –0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av maj 2015 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 330 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 27 000 fler än i maj året innan.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i maj jämfört med motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden utom i Kajanaland (–0,4 %); mest i Nyland (15 %), Södra Österbotten (11 %), Satakunta (10 %), Södra Savolax (10 %), Norra Savolax (10 %) och Österbotten (10 %). I slutet av maj var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 23 000, vilket var 2 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av maj omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 125 000 personer, dvs. 2 000 färre än i maj året innan. Servicen omfattade 4,5 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 40 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 2 000 fler än i maj året innan. I maj anmäldes 39 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 3 000 fler än i maj året innan.

Förändringar 2014/05–2015/05 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2014/05 2015/05 2014/05 - 2015/05
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 302 330 9,1
– arbetslösa längre än ett år 87 105 21,0
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 127 125 –1,8
– sysselsatta 40 32 –19,1
– i arbetskraftsutbildning, i träning 29 25 –13,6
– i arbets- och utbildningsprövning 12 13 2,6
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 45 54 19,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 36 39 8,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (437,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/05/tyti_2015_05_2015-06-24_tie_001_sv.html