Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.8.2016

Det relativa arbetslöshetstalet för juli 7,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2016 till 214 000, dvs. 18 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,8 procent, medan det var 8,4 procent i juli året innan. Antalet sysselsatta var nästan lika många som i juli året innan. Det fanns 25 000 personer fler utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/07–2016/07, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/07–2016/07, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i juli 2016 till 2 525 000 (felmarginal ±33 000), dvs. nästan lika många som året innan. Antalet sysselsatta män var 14 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 12 000 färre än i juli 2015.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juli 71,1 procent, medan det året innan var 70,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,1 procentenheter till 72,4 procent från året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,3 procentenheter till 69,9 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2016 till 214 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 18 000 färre än året innan. Antalet arbetslösa kvinnor och män var 107 000 personer i bägge grupperna.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juli 7,8 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 7,6 procent och för kvinnor 8,1 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,9 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i juli totalt 636 000. Av dem var 325 000 sysselsatta och 54 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa totalt, uppgick till 380 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juli 14,3 procent, dvs. 3,1 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,6 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 8,5 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i juli 2016 till 1 369 000, dvs. 25 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 165 000 dolt arbetslösa , dvs. 22 000 fler än i juli år 2015.

Förändringar i sysselsättningen 2015/07–2016/07 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2015/07 2016/07 2015/07 - 2016/07
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 099 4 108 0,2
Arbetskraft totalt 2 754 2 738 –0,6
Sysselsatta 2 523 2 525 0,1
– löntagare 2 169 2 178 0,4
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 353 347 –1,9
Arbetslösa 232 214 –7,8
Ej i arbetskraften 1 345 1 369 1,8
– dolt arbetslösa 144 165 15,3
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 70,7 71,1 0,4
Relativt arbetslöshetstal 8,4 7,8 –0,6
Relativt arbetskraftstal 67,2 66,7 –0,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juli 2016 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 378 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 3 000 mindre än i juli året innan.

Arbetslösheten sjönk i juli från motsvarande period året innan inom elva närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–11 %), Tavastland (–5 %), Norra Österbotten (–5 %) och Mellersta Finland (–4 %). Inom alla andra NTM-centralers områden ökade arbetslösheten; mest i Österbotten (7 %), Birkaland (4 %) och Nyland (2 %). I slutet av juli var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 22 000, vilket var 2 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av juli omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 99 000 personer, dvs. 2 000 fler än i juli året innan. Servicen omfattade 3,6 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 55 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 2 000 färre än i juli året innan. I juli anmäldes 36 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 3 000 fler än i juli året innan.

Förändringar 2015/07–2016/07 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2015/07 2016/07 2015/07 - 2016/07
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 382 378 –0,8
– arbetslösa längre än ett år 113 127 12,5
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 98 99 1,9
– sysselsatta 27 23 –14,0
– i arbetskraftsutbildning, i träning 19 17 –6,5
– i arbets- och utbildningsprövning 9 8 –1,9
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 43 50 16,0
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 33 36 9,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Heikki Räisänen, tfn 029 504 7118, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (438,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.08.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/07/tyti_2016_07_2016-08-23_tie_001_sv.html