Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.6.2017

Det relativa arbetslöshetstalet för maj 10,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2017 till 297 000, dvs. nästan lika många som för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,7 procent, medan det var 10,8 procent i maj året innan. Antalet sysselsatta var 16 000 fler än i maj året innan. Det fanns 13 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/05–2017/05, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/05–2017/05, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i maj 2017 till 2 465 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 16 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 18 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 3 000 färre än i maj 2016.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i maj 69,4 procent, medan det året innan var 68,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,3 procentenheter till 71,0 procent från maj året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,3 procentenheter till 67,7 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,3 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2017 till 297 000 (felmarginal ±22 000), dvs. nästan lika många som året innan. Av de arbetslösa var 149 000 män och 148 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i maj 10,7 procent, dvs. nästan samma som året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 10,4 procent och för kvinnor 11,1 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,8 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i maj totalt 630 000. Av dem var 261 000 sysselsatta och 132 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 392 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i maj 33,6 procent, dvs. 2,2 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,4 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 20,9 procent.

Antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen är i maj vanligtvis större än under andra månader. Ungdomar som söker sommarjobb och avslutar sina studier söker sig samtidigt till arbetsmarknaden, vilket tillfälligt höjer antalet arbetslösa och det relativa arbetslöshetstalet. I maj ger den säsong- och slumpvariationsrensade trenden en bättre bild av arbetslöshetsnivån än vad månadsestimaten gör.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i maj 2017 till 1 348 000, dvs. 13 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 138 000 dolt arbetslösa , dvs. ungefär lika många som i maj 2016.

Förändringar i sysselsättningen 2016/05–2017/05 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2016/05 2017/05 2016/05 - 2017/05
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 108 4 110 0,0
Arbetskraft totalt 2 747 2 762 0,5
Sysselsatta 2 450 2 465 0,6
– löntagare 2 097 2 120 1,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 353 346 –2,1
Arbetslösa 298 297 –0,3
Ej i arbetskraften 1 361 1 348 –1,0
– dolt arbetslösa 137 138 0,3
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,6 69,4 0,8
Relativt arbetslöshetstal 10,8 10,7 –0,1
Relativt arbetskraftstal 66,9 67,2 0,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av maj 2017 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 292 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 41 000 färre än i maj året innan.

Arbetslösheten sjönk i maj från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (–22 %), Södra Österbotten (–20 %), Mellersta Finland (–17 %) och i Kajanaland (–17 %). I slutet av maj var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 13 000, vilket var 7 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av maj omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 124 000 personer, dvs. 3 000 fler än i maj året innan. Servicen omfattade 4,5 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 35 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 7 000 färre än i maj året innan. I maj anmäldes 52 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 4 000 fler än i maj året innan.

Förändringar 2016/05–2017/05 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2016/05 2017/05 2016/05 - 2017/05
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 332 292 –12,2
– arbetslösa längre än ett år 125 106 –14,8
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 122 124 2,2
– sysselsatta 24 25 4,3
– i arbetskraftsutbildning, i träning 23 22 –2,5
– i arbets- och utbildningsprövning 13 12 –6,1
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 62 65 4,9
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 48 52 8,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (436,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/05/tyti_2017_05_2017-06-20_tie_001_sv.html