Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Arbetskraftsundersökningens innehåll och datainsamling reviderade fr.o.m. januari 2008

I början av år 2008 har arbetskraftsundersökningen reviderats, vilket utvidgar undersökningens innehåll. Definitionerna på vissa begrepp ändras också. Revideringarna baserar sig på EU-förordningar och med hjälp av dem eftersträvar man jämförbarhet med arbetskraftsstatistik i EU-länderna.

Enligt den nya datainsamlingsmodellen samlas de centrala uppgifterna in om hela urvalet under hela året och de kan rapporteras varje månad eller kvartalsvis. En del av uppgifterna samlas in bara om delurvalet och de rapporteras på årsnivå. Detta inverkar inte på rapporteringspraxis för arbetskraftsundersökningen, månads- och kvartalspublikationerna innehåller huvudsakligen samma uppgifter som hittills.

Nya och mera exakta uppgifter

I arbetskraftsundersökningen samlas från och med år 2008 in nya uppgifter om bl.a. hyrd arbetskraft och löntagarnas månadsinkomster. Dessa nya statistikuppgifter rapporteras från och med år 2009. Näringsgrenen för hyrd arbetskraft definieras nu enligt arbetsplatsen under undersökningsveckan, då all hyrd arbetskraft tidigare klassificerades inom näringsgrenen för uthyrning av arbetskraft. Ändringen gör det möjligt att andelen hyrd arbetskraft kan granskas efter näringsgren.

Dessutom får man mera exakta och högklassiga uppgifter om t.ex. sjukfrånvaro, olika familjeledigheter, anställningsförhållandet under ledigheterna och deltidspension.

Preciseringar i definitionen på sysselsatt

Grunddefinitionen för sysselsatta förblir oförändrad. Som sysselsatt klassificeras fortsättningsvis en person, som under undersökningsveckan förvärvsarbetat minst en timme antingen som löntagare, företagare eller företagarfamiljemedlem eller som tillfälligt varit frånvarande från arbetet.

När det gäller löntagare som har lång ledighet från arbetet tillämpas EU:s gemensamma praxis från och med år 2008. Enligt detta är personen sysselsatt, om frånvaron varit mindre än tre månader eller om hon/han alltjämt får lön eller inkomstrelaterad ersättning minst hälften av grundlönsbeloppet. Således klassificeras inte vårdlediga eller alterneringslediga personer längre automatiskt utanför arbetskraften som tidigare. Arbete som närståendevårdare räknas inte längre som förvärvsarbete, men närståendevården utreds med en separat fråga.

På grund av definitionsändringar kan antalet frånvarande sysselsatta öka något från år 2007. Enligt testundersökningen våren 2007 är inverkan dock liten. Inverkan av ändringarna uppföljs och de rapporteras under år 2008 bl.a. på arbetskraftsundersökningen webbsidor.

Förfrågningar:

Arbetskraftsundersökningens webbsidor: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Uppdaterade beskrivningar:

Beskrivning av statistiken: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/meta_sv.html
Kvalitetsbeskrivning: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2008/01/tyti_2008_01_2008-02-19_laa_001_sv.html
Metodbeskrivningar: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/men_sv.html
Begrepp och definitioner: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/kas_sv.html
Uppgiftsförteckningar: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_tlu_001_sv.html

Arbetskraftsundersökningens informationstjänst: tyovoimatutkimus@stat.fi


Senast uppdaterad 19.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_001_sv.html