Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistikföring av permitterade i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning och ANM:s arbetsförmedlingsstatistik

Statistiska uppgifter om antalet permitterade finns tillgängliga både i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning och i Arbets- och näringsministeriets (ANM) arbetsförmedlingsstatistik. Uppgiften i arbetskraftsundersökningen baserar sig på den uppgift som personen själv lämnat i intervjun, uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken baserar sig däremot på antalet permitterade som anmält sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyråerna.

Det är svårt att beskriva de permitterades arbetsmarknadssituation med hjälp av de traditionella begreppen sysselsatt och arbetslös. I det följande beskrivs begrepp som använts i Statistikcentralens och ANM:s statistik och skillnader mellan dem.

Permitterade i arbetskraftsundersökningen

I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning definieras en person som permitterad, om han eller hon har varit helt frånvarande från arbetet under undersökningsveckan och i intervjun anger permittering som orsak till frånvaron. Personen kan vara permitterad antingen för viss tid eller tills vidare. Personer som arbetat även i liten omfattning under undersökningsveckan syns inte som permitterade i arbetskraftsundersökningen. Antalet permitterade omfattar alltså inte t.ex. permitterade på deltid eller sådana personer vars permittering börjat under undersökningsveckan.

I arbetskraftsundersökningen kan en permitterad definieras antingen som sysselsatt, arbetslös eller som tillhörande kategorin ej i arbetskraften. I arbetskraftsundersökningen klassificeras en permitterad som sysselsatt, om permitteringen är för viss tid och om den har pågått i högst tre månader. Som arbetslösa räknas av de tills vidare permitterade de som uppfyller kriterierna för arbetslöshet, dvs. har sökt nytt arbete och skulle kunna ta emot arbete. Också en person som är permitterad för viss tid kan klassificeras som arbetslös, om frånvaron från arbetet har varat över tre månader och kriterierna för arbetslöshet uppfylls. Om kriterierna för arbetslöshet inte uppfylls, klassificeras de som tillhörande kategorin ej i arbetskraften. Till exempel klassificerades något under en tredjedel av dem som var permitterade under de två första kvartalen 2013 som sysselsatta, en dryg femtedel som arbetslösa och något under hälften som tillhörande kategorin ej i arbetskraften. (Figur 1.)

Figur 1. Definitionen av en permitterads arbetsmarknadssituation i arbetskraftsundersökningen

Permitterade i arbetsförmedlingsstatistiken

I Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik ingår heltidspermitterade i antalet arbetslösa arbetssökande på basis av lagstiftning. ANM publicerar månatligen uppgifter om antalet permitterade i sin sysselsättningsöversikt.

Permitteringarna kan vara genomförda på heltid eller genom att förkorta arbetsveckan. Av dessa räknas heltidspermitterade som arbetslösa arbetssökande. Också permitterade med förkortad arbetsvecka följs upp i arbetsförmedlingsstatistiken.

Permitteringsförfarandet ändrades 1.7.2013. Till dess indelades permitteringarna i personligen permitterade och gruppermitterade. De personligen permitterade skulle anmäla sig som arbetssökande för att få arbetslöshetsskydd under permitteringen. Alla personligen permitterade ingick i praktiken i antalet permitterade i arbetsförmedlingsstatistiken. Däremot vad gäller gruppermitteringar, där arbetsgivaren på en gång permitterade minst 10 personer på viss tid, var ersättningspraxisen annorlunda och ingen anmälning krävdes. Därför syntes inte en stor del av de gruppermitterade som permitterade eller arbetslösa i arbetsförmedlingsstatistiken. ANM följde dock upp antalet gruppermitteringar och meddelade dem separat. I och med ändringen av permitteringsförfarandet försvann indelningen i personligen permitterade och gruppermitterade. Efter ändringen ska alla permitterade anmäla sig som arbetssökande hos TE-byråerna. På så vis syns alla permitterade också i arbetsförmedlingsstatistikens siffror. I och med att permitteringar motsvarande de tidigare gruppermitteringarna syns i arbetsförmedlingsstatistiken ökar antalet heltidspermitterade och arbetslösa arbetssökande med omkring 4 000–10 000 personer beroende på månad.


Senast uppdaterad 25.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2013-08-20_men_006_sv.html