Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.7.2014

Skatteutfallet ökade med 3,9 procent år 2013

Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 3,9 procent år 2013. Utfallet uppgick till totalt 88,6 miljarder euro. Skattekvoten var 44,0 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Skattekvoten ökade med 1,2 procentenheter från året innan. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna för år 2013. Skattekvoten är nu på en lägre nivå än tidigare eftersom revideringen av nationalräkenskaperna ENS 2010 gjorde att bruttonationalprodukten ökade.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2012 - 2013 1)

Sektor År Miljon euro Kvoten till BNP, %
S13+S212 Totalt 2012 85 269 42,8
2013 88 589 44,0
S1311 Staten 2012 40 480 20,3
2013 42 080 20,9
S1313 Lokaltförvaltning 2012 19 359 9,7
2013 20 726 10,3
S1314 Socialskyddfonder 2012 25 245 12,7
2013 25 616 12,7
S212 Europeiska unionen 2012 185 0,1
2013 167 0,1
1) Preliminär uppgift

Särskilt utfallen av hushållens inkomstskatt, mervärdesskatt och samfundsskatt ökade. Mervärdesskatten uppgick till 18,8 miljarder euro, dvs. 4,8 procent mer än år 2012. Ökningen berodde på höjningen av mervärdesskattesatserna med en procentenhet fr.o.m. början av år 2013. Hushållens inkomstskatt ökade med 4,2 procent och var totalt 25,8 miljarder euro. Utfallet av samfundsskatten ökade med 13,8procent till 4,7 miljarder euro. Dessutom ökade utfallet av arvs- och gåvoskatten, tobaksskatten och fordonsskatten betydligt från tidigare. Utfallet av alkoholskatten, energiskatten och bilskatten minskade. Av de nya skatterna för år 2013 uppgick utfallet av bankskatten till 134 miljoner euro. Rundradioskatten ingår i utfallet av hushållens inkomstskatt och samfundsskatten. Enligt den preliminära beräkningen är det totala utfallet av rundradioskatten ungefär 500 miljoner euro, av vilket ungefär 480 miljoner euro ingår i hushållens inkomstskatt.

Statens skatteutfall uppgick år 2013 till totalt 42,1 miljarder euro och ökade med 4,0 procent från året innan. Kommunernas skatteutfall uppgick till 20,7 miljarder euro och ökade med 7,1 procent. Ökningen av socialskyddsfondernas utfall av obligatoriska socialskyddsavgifter avtog till 1,5 procent. De obligatoriska socialskyddsavgifterna uppgick till 25,6 miljarder euro. Andelen skatter och avgifter av skattenatur av den offentliga sektorns konsoliderade totala inkomster var 79 procent år 2013.

Nettoskattekvoten ökade till 18,6 procent från 18,2 procent år 2012. Nettoskattekvoten beräknas genom att från skattekvoten avdra den andel som motsvarar subventioner samt inkomst- och kapitaltransfereringar som den offentliga sektorn betalar till hushåll och företag.

Effekterna av revideringen av nationalräkenskaperna ENS 2010

Europeiska unionen övergår till det nya räkenskapssystemet (ENS 2010, på engelska ESA 2010) i slutet av september 2014. Räkenskapsuppgifterna baserar sig då på den nya metodhandboken om ENS 2010. Finland övergick till det nya systemet i de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 11.7.2014. Revideringen innebär inte särskilt många grundläggande ändringar, men i och med den uppdateras nationalräkenskapssystemet så att det blir aktuellare i förhållande till den nuvarande ekonomiska miljön och svarar på uppgiftsanvändarnas nya informationsbehov. I och med revideringen ökar värdet av bruttonationalprodukten för alla år. Detta inverkar på skattekvoten som beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Detaljerade uppgifter om effekterna av revideringen av ENS 2010 finns på webbsidan om revideringen av nationalräkenskaperna ENS 2010 på adressen https://www.stat.fi/til/ekt2010_sv.html .

På skatterna och avgifterna av skattenatur inverkar revideringen via den reviderade behandlingen av mervärdesskatten, ökningen av bruttonationalprodukten samt några andra mindre ändringar. I samband med revideringen av ENS 2010 övergick man till att använda skatteförvaltningens uppgifter som källmaterial för moms som betalas av kommuner och samkommuner samt återbäringar till kommunerna fr.o.m. år 2002, eftersom statistiken över kommunalekonomin som tidigare användes som källmaterial inte omfattade uppgifter om affärsverkens moms. Till följd av revideringen ökade momsutfallet och skattekvoten. På nettoutlåningen hade ändringen ingen inverkan. I samband med revideringen av tidsserien ändrades dessutom registreringsavgiften för fordon från avgift till skatt. Ändringen gjordes fr.o.m. år 1997.

Gammal och ny skattekvot 1975–2013*

Gammal och ny skattekvot 1975–2013*
* Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Peltonen 029 551 3464, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (273,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2013/vermak_2013_2014-07-11_tie_001_sv.html