Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.3.2022

Nästan var tredje person ägde börsaktier eller placeringsfonder år 2020

År 2020 ägde omkring 1,7 miljoner personer placeringsfonder eller börsaktier som noterats i Finland. Omkring 31 procent av bostadsbefolkningen var ägare. Antalet ägare ökade med 107 600 personer från året innan, medan antalet under åren 2014–2019 har ökat med i genomsnitt 42 400 personer per år. Ökningen av antalet ägare förklaras särskilt av ibruktagandet av ett aktiesparkonto. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över hushållens förmögenhet, där registerbaserade uppgifter om börsaktier och placeringsförmögenhet för första gången publiceras som ett separat offentliggörande.

Antalet personer som äger börsaktier, placeringsfonder eller båda åren 2009–2020

Antalet personer som äger börsaktier, placeringsfonder eller båda åren 2009–2020

Antalet som placerat i börsaktier ökade år 2020 med 86 700 personer, dvs. med nästan 13 procent, från året innan. Omkring hälften av ökningen av antalet kom från sådana innehavare av aktiesparkonton, som år 2019 inte hade någon börsaktieförmögenhet alls. År 2020 var antalet som placerat i börsaktier klart större än åren 2009–2019, då antalet var rätt så stabilt.

Antalet personer som äger placeringsfonder ökade år 2020 med totalt 82 600 personer, dvs. med 6,6 procent, från året innan.

År 2020 ägde över 1,3 miljoner personer placeringsfonder (25 % av bostadsbefolkningen) och 771 000 personer börsaktier (14 % av bostadsbefolkningen). Av dem som ägde börsaktier förvaltar 46 000 aktier endast via ett aktiesparkonto. Av dessa personer hade 85 procent ingen börsaktieförmögenhet alls året innan. Totalt ägde 94 000 personer ett aktiesparkonto med tillgångar.

Av dem som investerat i placeringsfonder var 50 procent kvinnor, medan andelen kvinnor som investerat i börsaktier var 40 procent. Medianen för placeringsförmögenheten hos kvinnor som äger börsaktier och placeringsfonder var 5 100 euro och hos män 6 100 euro. Medianen för börsaktieförmögenheten var 6 700 euro för män som äger aktier och 5 700 euro för kvinnor som äger aktier. Medianen för förmögenheten i placeringsfonder var 4 000 euro för både män och kvinnor som ägde placeringsfonder.

Mera information om statistikföringen

Statistikcentralen publicerar nu för första gången helt registerbaserade uppgifter om förmögenhet efter ålders- och könsgrupp som en egen publikation. Uppgifterna i publikationen finns i databastabellen . Den förmögenhet som är placerad i börsaktier och placeringsfonder efter befolkningsgrupp beskrivs närmare i de bifogade översikterna.

Målpopulationen för statistiken är bostadsbefolkningen, som omfattar personer som är stadigvarande bosatta i egentliga bostäder i slutet av året. Till följd av definitionen ingår inte alla finländska ägare av börsaktier och placeringsfonder i denna statistik. Till exempel personer som bor utomlands och stadigvarande på ålderdomshem omfattas inte av statistikföringen.

Med hjälp av förmögenhetsundersökningens registerkällor fås uppgifter om noterade aktier på Helsingforsbörsen, inhemska placeringsfonder och utländska fondföretag. I statistikföringen beaktas bara de personer som har förmögenhet på ett aktie- eller värdeandelskonto.

När det gäller värdeandelskontonas börsaktie- och placeringsfondsinvesteringar ingår endast direkta personliga innehav. Därför saknas uppgifter om ägande via placeringsbolag samt spar- och placeringsförsäkringar i statistikföringen. De aktier som noteras på utländska börser omfattas inte av statistikföringen.


Källa: Hushållens förmögenhet

Förfrågningar: Ossi Kohvakka 029 551 3534, Samuel Ikonen 029 551 3086, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 2.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens förmögenhet [e-publikation].
ISSN=2242-3222. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtutk/2020/vtutk_2020_2022-03-02_tie_001_sv.html